IBNU SINA Bukanlah Cendikiawan Muslim

Benarkah Ibnu Sina Adalah Ilmuwan Muslim?

Dalam Majallah Al-Muslimun nomor 247 dimuat resensi buku yaitu “Ibnu Sina sosok Ilmuwan Muslim”. Penulis resensi buku itu tidak mengerti siapa sebenarnya Ibnu Sina? Kalau kita ingin menulis makalah tentang syakhshiyyah (pribadi seseorang) lebih dahulu kita harus merujuk kitab-kitab yang dikarang oleh Ulama-ulama Islam yang terdahulu yang masyhur, apa kata mereka tentang pribadi seseorang, baru kita pakai sebagai penguat itu ialah ucapan pam ulama yang belakangan. Kita lebih percaya kepada para Salafush-shalih dan orang yang mengikuti jejak mereka ketimbang ulama yang belakangan yang telah banyak menyimpang dari Manhaj mereka.

Para penulis yang memuji Ibnu Sina kebanyakan dari ahli filsafat dan Orientalist serta para ahli kedokteran, oleh karena itu semua buku yang menulis tentang Ibnu Sina selalu mereka merujuk kepada buku-buku Orientalist dan ahli filsafat. Mereka memuji Ibnu Sina karena kekaguman mereka terhadap karya-karyanya, di antara bukunya yang terkenal ialah “al-Qa-nuun fit-Thibb”(Canon of Medicine / Konstitusi ilmu kedokteran).

Kita harus ingat, bahwa pujian yang mereka lontarkan tentunya mempunyai tujuan untuk merusak Islam, karena Ibnu Sina seorang ahli filsafat di samping ia ahli kedokteran dan buku-bukunya tentang filsafat sudah beredar di mana-mana. Dengan pujian dan menganggap ia sebagai seorang “Muslim” membuat kaum Muslimin berusaha membaca karya-karanya tentang filsafat yang isinya adalah racun bagi ummat Islam, sesat dan menyesatkan.

IBNU SINA BIOGRAFI DAN AQIDAHNYA

Ibnu Sina (Avicenna) lahir pada bulan Shafar lahun 370 Hijriyyah / 980 M wafat tahun 1037 M, sejak masa remaja ia sudah kagum dcngan ilmu filsafat, ia banyak mengambil ilmu filsafat dari Ariestoteles. Filsafat ini dikembangkan oleh Ibnu Sina.

Filsafat yang dianut olch Ariestoteles dan Ibnu Sina menurut ahli filsafat merupakan filsafat yang sangat-sangat aneh, karena keduanya berpendapat bahwa alam ini ada sebelum adanya (Allah), sedangkan para filosof sebelumnya berkata Bahwa alam ini baru (diciptakan), dan penciptanya ada. (Ighatsatul-Lahafan hal: 257).

Ariestoteles dan lbnu Sina berpendapat bahwa Allah Subhana wa Ta’ala tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan tidak mengetahui sesuatu dan keduanya tidak beriman kepada Malaikat.

Malaikat menurut mereka adalah khayalan para Nabi yang berupa cahaya.
Malaikat tidak bergerak, tidak naik, tidak turun, tidak berbicara, tidak menulis amal-amal hamba, tidak berpindah-pindah, tidak shalat, tidak rnencabut nyawa, tidak menulis rezeki, ajal dan amal, tidak ada di kanan dan di kiri manusia dll.
Scmua ini menurut Ibnu Sina tidak ada hakikatnya.
(Lihat: lghatsatul-Lahafan II : 261)

Mereka tidak percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhana wa Ta’ala melalui Malaikat, karena dia tidak bisa berkata apa-apa dan tidak akan berkata dan Malaikat tidak boleh berkata-kata. (ibid : 262).

KEYAKINAN IBNU SINA YANG SESAT TENTANG NABI DAN RASUL
Rasul-Rasul dan Nabi-nabi menurut Ibnu Sina adalah bualan semata dan bukan utusan dari Allah Subhana wa Ta’ala. Para Nabi dan Rasul mempunyai 3 karakteristik, jika hal ini ada maka ia (menurut dia Ibnu Sina.ed) Nabi :

1. Kekuatan menduga (mengetahui perkara berdasarkan pcrkiraan) hingga ia tahu dengan cepat batas pertengahan dari Sesuatu.

2. Kekuatan mengkhayal, seperti para Nabi mengkhayalkan bentuk cahaya serta cahaya itu dapat bercakap dengan dia dan ia dapat mendengar (cahaya yang dimaksud ialah Malaikat).

3. Kekuatan untuk mempengaruhi orang, dan ini dilakukan semata-mata dengan jiwa.

Semua ini bisa dilakukan dengan usaha.
Ibnu Sina berkata : “Filsafat itu merupakan kenabian khusus, adapun kenabian adalah merupakan filsafat umum.”

(Lihat : Kitab lghatsatul Lahafan min Mashayidis Syaithan II hal: 262 oleh Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, tahqiq Muhammad Hamid al-Faqiy cet. Darul Ma’rifah-Beirut ; dan Kitab al’Aqa-’id al-Bathiniyyah wa hukmul Islam fiiha hal : 247-248 oleh Dr. Shabir Tha’iimah cet. Maktabah ats-Tsaqafiyyah-Beirut).

PANDANGAN IBNU SINA TENTANG HARI KIAMAT
lbnu Sina dalam bukunya “ar-Risalah al-Adhhawiyyah fi Amril Ma’ad” (cet. Darul Fikr al-’Arabiy-Kairo th. 1368 H / 1949 M) ia berkeyakinan tidak beriman kepada pecahnya langit, berhamburannya bintang-bintang, bangkitnya manusia dengan jasadnya, dan tidak percaya bahwa Allah ‘Azza wa Jalla mengadakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Ia berkeyakinan alam ini Azaliy (lihat Dar’u Ta’arudhui ‘Aql wan Naql V:10 oleh Sayikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Dr. Muhammad Rasyad Salim cet. I th.1401 H / 1981 M; Ighatsatul Lahafan II hal. 262).

IBNU SINA ADALAH PENGIKUT ALIRAN SYI’AH SEKTE QARAMITHAH BATHINIYYAH

Ibnu Sina pernah memberitahukan tentang dirinya :

Aku dan Ayahku inengikuti ajaran al-Hakim (1) (Ighatsatul-Lahafan 11 : 266) Dengan begitu jelaslah bahwa Ibnu Sina termasuk Sekte Qaramithah Bathiniyyah (2) sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Dr. Rasyad Salim, Muhammad ilamid al-Faqiy dan Dr. Shabir Tha’iimah.

(1). Al-Hakim adalah Manshur bin al’Aziz Billa Nizar bin al-Mu’iz-Billa al-’Abidiy Sulthan ke III, Kesultanan Syi’ah Fathimiyyah (Dibunuh oleh Sulthan Mahmud Al-Ghazi As-Saljuqi At-Turkey Rahimahullah dari Daulah As-Salajiqah pada Tahun 386 H / 996 M), khalifah Pendusta dan Jahat yang pernah menguasai seluruh wilayah Afrika Utara.

Ia mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, ia banyak membunuh para ulama (tidak dapat dihitung bilangan ulama yang terbunuh, karena hanyaknya).

Ia menulis di Masjid-masjid Jami’ caci makian terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Aisyah dan para shahabat lainnya. Dia-lah sekarang yang dijadikan sesembahan oleb kelompok Druzz di Libanon dan Isma’iliyyah di India. (Ta’liq Ighatsatul-Lahafan oleh Syekh Muhammad Hamid al-Faqiy II hal : 266).

(2). Dinisbatkan kepada Hamdan bin al-Ash’ats, dikenal dengan Qurmuth karena ia orangnya pendek / jadi, pendek langkahnya (qurmuth). Ia seorang pembajak tanah di Kufah. Ia termasuk kelompok Kebathinan, mereka mengaku bahwa mereka orang Syi’ah, mereka adalah Atheis dan Zindiq (orang yang pura-pura Islam). Tahun 286 H mereka mulai mcnampakkan da’wahnya (kcpada kesesatan) melalui Sa’id al-Hasan bin Bahram al-Janabiy setelah ia mengikuti Qaramithah.

Kemudian da’wah Qaramithah berkembang dan banyaklah orang-orang jahat yang mengikutinya. Mereka pernah memasuki kota Makkah pada hari Tarwiyah tgl 8 Dzulhijjah th 317 H.

Mereka membunuh jama’ah hajji yang sedang Thawaf (mengelilingi Ka’bah) mereka mencabut pintu Ka’bah dan Kiswahnya, dan orang-orang yang dibunuh dimasukkan ke Sumur Zamzam.

Mereka mencopot Hajar Aswad dan mereka bawa ke Qothief dan tinggal di sana kurang- lebih selama 22 tahun.
Setelah Dunia Islam panik dengan kejahatan Qaramithah, barulah Khalifah Abbasiyyah al-Muthi’ Billah al-Fadhl Bin al-Muqtadir Rahimahullah mengembalikan Hajar Aswad ketempatnya.

Sebenarnya sebelum itu juga mereka telah membunuh orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah hajji dan menawan wanita-wanitanya.
(Lihat : Ta’liq Ighatsatul-Lahafan oleb Syekh Muhammad Hamid al-Faqiy II hal: 248 dan al-’Aqa-id al-Bathiniyyah oleh Dr. Shabir Tha’imah hal : 221 s/d 236)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata : “Semua kelompok Qaramithah LEBIH KUFUR dari Yahudi dan Nasrani bahkan lebih kufur dari kebanyakan kaum Musyrikin, karena mereka lebih berbahaya dari kafir harbiy, mereka berpura-pura mencintai Ahul Bait padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, tidak beriman kepada perintah, larangan, ganjaran dan siksa.

Dan mereka tidak beriman kepada Surga dan Neraka dan tidak juga beriman kepada seorangpun dari para Rasul sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. mereka mengambil dalil al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dari Ulama kaum Muslimin tetapi mereka ta’wilkan dan mereka mengada-adakan dusta serta menda’wakan bahwa yang demikian itu adalah ilmu Bathin.”
(Lihat: Fatawa Syaikhul Islam Jiid 35 halaman : 149-150)

BEBERAPA BANTAHAN PARA ULAMA TENTANG BUKU-BUKU IBNU SINA

1. Syaikh Muhammad asy-Syahrastani rahimahullah (lahir th 479 H wafat th 548 H), ia mengarang satu buku yang berjudul “al-Mushara’ah” [Buku yang ditulis oleh Imam Syahrastani adalah penyempurnaan dari buku Imarn Shadaruddin Asy-Syairazy rahimahullah, yang sebenarnya buku ini dibantah lagi oleh Ibnu Sina di saat Syairazy rnasih hidup, dua buku ini sudah dibaca oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. (Lihat: Al-Milal wan Nihal dan al-Ighatsah)].

Isi buku itu membantah keyakinan Ibnu Sina yang menyatakan bahwa alam ini terdahulu, keyakinan dia tentang tidak adanya Hari Kiamat (dibangkitkan dengan jasad) serta ia berkeyakinan Allah tidak mempunyai ilmu dan kekuasaan. Beliau (Imam Muhammad asy-Syahrastani rahimahullah) menjelaskan bahwa keyakinan Ibnu Sina itu BATHIL. Tetapi Ibnu Sina tidak mau rujuk kepada kebenaran, bahkan ia menentang dan membantah buku Imam asy-Syairazy rahimahullah itu dengan mengarang satu buku yang berjudul “Mushara’atul Mushara’ah”, Di kitab itu Ibnu Sina menyatakan :

“Bahwasanya Allah tidak menciptakan langit dan Bumi dalam 6 (enam) hari, Allah tidak mengetahui sesuatu apapun, Allah tidak berbuat sesuatu dengan Qudrat dan Ikhtiyarnya dan Allah tidak membangkitkan manusia dari Kuburnya.”
(Lihat : Ighatsatul lahafan II hal. 266)

Setelah membawakan pendapat Imam asy-Syahrastani rahimahullah yang menyatakan ajaran Ibnu Sina itu Bathil, Imam lbnul Qayyim rahimahullah berkata :

“Kesimpulannya Ibnu Sina itu Seorang ATHEIS, Yang KUFUR KEPADA ALLAH, kepada para MalaikatNya, Kufur kepada Kitab-kitab Nya, Kufur kepada Rasul-Rasul Nya dan Kufur kepada hari Kiamat.”(Ighatsatul.Lahfan 11 : 267)

Selanjutnya beliau rahimahullah berkata: “(Menurut ukuran kejelekan), Agama kaum Musyrikin lebih baik dari ajaran Ibnu Sina, al-Farabi dan para pengikutnya (maksudnya kejelekan kaum Musyrikin lebih ringan dibanding kejelekan Ibnu Sina-pen) karena penyembah-penyembah berhala masih mempercayai Allah sebagai al-Khaliq (pencipta) yang mengadakan dari tidak ada, mereka percaya bahwa Allah BERKUASA DAN HIDUP, Penyembah berhala hanya berlaku syirik dalam soal ibadah. Allah Subhana wa Ta’ala berfirman:

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” ( Qs. Az-Zumar : 3 ).
(sedang Ibnu Sina dalam semua hal)
(idem 268).

2. Imam Ibnul Qusyairiy rahimahullah mernbantah bukunya Ibnu Sina yang berjudul: Asy-Syifa 3). Asy-Syifa itu sebuah buku Ensikilopedia Filsafat, bantahan beliau rahimahullah dituliskan dalam bentuk Sya’ir :
Kami putuskan persaudaraan dengan sekelompok orang yang sakit yaitu penulis buku asy-Syifa’.

Berapa kali kami sudah kuingatkan : Wahai kaumku! Kalian ini berada di tepi jurang (neraka) bersama penulis buku asy-Syifa’.

Maka tatkala mereka sudah meremehkan peringatan kami, maka kami kembali kepada Allah, Allah cukup (sebagai pelindung kami),

Mereka (Ibnu Sina dan para pengikutnya) mati dalam keadaan mengikuti Agama (‘ajaran,) Ariestoteles, sedangkan kami hidup mengikuti agama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam . (Lihat: Fatawa Ibnu Taimiyyah 9 hal. 253)

3. Ibnul Jauzi al-Qurasyiy al-Baghdadiy rahimahullah berkata : “Kebanyakan AhIi Filsafat berkeyakinan bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tidak mengetahui sesuatu?? Ibnu Sina berkeyakinan bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tidak mengctahui yang partial?? Mereka adalah orang-orang yang PANDIR YANG TELAH DIHIASI OLEH IBLIS.”
(Talbiisu Iblis oleh Ibnu Jauzi hal : 47, Tahqiq Mahmud Mahdi al-Istambuli cet. Muassasah ‘ulumul Qur’an-Damaskus).

4. Ibnu Sina menulis buku yang berjudul “al-Isyaaraat wat Tanbiihaat, buku ini ada beberapa jilid yang berisi tentang kayakinan di dalam masalah Dzat, Wujud dan sebagainya. Buku ini telah disyarah oleh seorang filosop Israel. Dan buku Ibnu Sina ini telah dibantah oleh Syaikhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitabnya Dar’u Ta’a-rudhul’Aql wan Naql jilid V dan halaman 87 sampai dengan halaman 152 tahqiq Dr. Muhammad Rasyad Salim cet. th 1401 H/1981.M. Di halaman 130-131 Ibnu Taimiyyah berkata : “Mereka-mereka yang mengingkari adanya Malaikat adalah Kafir …. dan Ulama’ salaf telah sepakat bahwa mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah adalah orang yang paling bodoh dan paling sesat.”

5. Berkata Dr.Shabir Tha’iimah rahimahullah: “Aqidah kebathinan yang dianut oleh sekte Qaramithah, Isma’iliyah dan Nushairiyah adalah KAFIR karena mereka menolak Rukun Iman dan hukum-hukum Islam, dan mereka telah dipengaruhi oleh Filsafat Yunani, Persia dan India. Mereka mengaku-ngaku dirinya sebagai orang-orang Muslim? Padahal mereka sangat jauh dari Islam dan kaum Muslimin. Di antara tokoh-tokohnya ialah : Ibnu Mulkan, Ibnu Sab’in, IBNU ‘ARABY, AL-HALLAJ, IBNU SINA DAN dan yang selain mereka.” (Lihat al-’Aqaaid al-Bathiniyyah wa hukmul Islam fiiha halaman 242 s/d 249).

IBNU SINA DAN PARA PENGIKUTNYA MENURUT AL-QUR’AN

Ibnu Sina dan para pengikutnya menurut al-Qur’an adalah orang-orang bodoh, sombong, sesat dan Kafir. Allah Subhana wa Ta’ala Berfirman :

“Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” ( Qs.Al-Mukmin : 56 ).

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman.” Mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?” Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.” ( Qs.Al-Baqarah : 13 ).

“Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu.” ( Qs. Al-Mu’min : 83 ).

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” ( Qs.An Nisaa’ : 136 ).

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.” ( Qs. An Nisaa’ : 150-151 ).

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.” ( Qs. Al A’raaf : 147 ).

Sesungguhnya seeeorang bisa dikatakan beriman apabila ia beriman kepada Allah, Malaikat- Malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya yang baik maupun yang buruk. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

,”Iman itu ialah : Engkau beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk” ( Shahih Riwayat Imam Muslim no. 8 ).

Maka perhatikanlah bahwa Ibnu Sina tidak beriman kepada apa yang discbutkan dalam al-Qur’an dan apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dia malah mengikuti dan membela ajaran Ariestoteles, Syi’ah Qaramithah Bathiniyyah dan dia mati dalam keadaan meyakini ajaran yang sesat tersebut.

Allah Subhana wa Ta’ala berfirman :

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” ( Qs.Al-‘Imran : 85 ).

Mungkin Ada orang yang berkata : “tidak boleh mengkafirkan seseorang dari ahli qiblat dengan sebab satu dosa “

kami jawab: Tetapi Ibnu Sina telah berbuat dosa-dosa besar dan telah MURTAD dari Islam dan dia telah KUFUR I’TIQADIY,

dan orang yang membela Ibnu Sina berarti ia telah menjadi pengikutnya, dan bisa disamakan hukumnya dengan dia

(Lihat al-Wala’ wal Bara’fil Islam bab Nawaqidhul Islam hal : 75 oleh Muhammad bin Sa’id bin Salim al-Qahthani MA cet. Daar Thayyibah dan al Imam Akamuhu haqiqatuhu Nawaqidhuhu hal. 219 dan 241 olch Dr. Muhammad Na’im Yasin, cet. V Mahtu-batul falaah 1407/1987).

KESIMPULANNYA
Apabila kita mau menilai sescorang maka kita wajib menilai dengan neraca yang adil yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Tidak boleh kita menilai seseorang itu baik berdasarkan jasa-jasanya atau kehebatan maupun keahliannya, karena banyak sekali orang-orang kafir yang telah berjasa untuk kepentingan kaum Muslimin dan mereka tetap dikatakan kafir.

Pertama kali kita nilai seseorang adalah tentang aqidahnya, benar atau salah, musyrik, kafir atau mu’min dan sesudah itu baru yang lainnya.

Ibnu Sina menurut ukuran nilai Islam dia TELAH KAFIR, jadi Ibnu Sina bukanlah cendekiawan Muslim, tetapi CENDEKIAWAN KAFIR.

Ingat kita harus hati-hati terhadap pengaruh Filsafat Ibnu Sina yang dikembangkan oleh para Orientalis dan bertujuan untuk menyesatkan kaum Muslimin. Bila aqidah sudah hancur amal-pun pasti akan gugur.!

Oleh :
Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qodir Jawaz

sumber : http://bukancumadokter.wordpress.com/2011/03/05/benarkah-ibnu-sina-adalah-ilmuwan-muslim/

Terms:

ke kafiran ibnu sina (1)...

29 pemikiran pada “IBNU SINA Bukanlah Cendikiawan Muslim”

 1. makasih udah mengingatkan

  terimakasih mas heri, sudah komentar disini,..
  Mudah2an kaum muslimin segera tersadarkan dari tidur panjangnya,. mengidolakan tokoh syiah ini,

  Balas
 2. Oh ya??? Kenapa banyak yg tidak tahu ya…?

  terimakasih mbak,.
  begitulah,. kaum muslimin tidak paham sejarah yang benar, jangankan tentang sejarah,. pelajaran agama islam yang ada di negara kita, yang membuat kurikulumnya adalah dari orientalis, jadi wajar saja banyak berseberangan dengan ajaran rasulullah yang sebenarnya,.. demikian pula sejarah islam, banyak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,

  Balas
 3. haa…masyaAllah..ternyata…ibnu sina tersesat…sayang sampai sekarang dunia kedokteran muslim msh banyak yg mengaguminya…mungkin banyak yg blm tahu aqidahnya kali ya…sukron infonya akh

  yah begitulah denny,. kaum muslimin jauh dari sejarah yang benar, sehingga mudah dikibulin,. banyak sekolah islam yang memakai nama ini, demikian pula rumah sakit islam,.. miris memang,. nama orang kafir, musuh islam dijadikan nama sekolah dan rumah sakit islam,

  Balas
  • meskipun benar bahwa Ibnu Sina kafir bukan bearti kita tidak boleh memakai hasil karya ilmiahnya.

   Yang tidak boleh itu akidahnya tetapi ilmu kedokterannya yang masih bisa dipercaya ya tidak masalah.

   Tidak boleh mengidolakannya, wajib membenci orang KAFIR, siapapun dia,..

   Adapun ada karyanya yang bermanfaat, itu tidak menjadikan umat islam mengidolakannya, contoh seperti ada orang KAFIR yang menemukan listrik,dll, itu tidak membuat kita mengidolakan mereka,..

   Apalagi jelas ibnu sina akidahnyapun RUSAK, maka ini lebih berbahaya dari orang KAFIR, jadi jangan dianggap ibnu sina sebagai ilmuwan muslim,

   Balas
 4. Apakah nama rumah sakit Islam Ibnu Sina jg hrs diganti?

  Terimakasih Musdar, sudah komentar disini
  Sebaiknya diganti, sebab ibnu sina bukan orang islam, selain dia adalah syiah, pernyataan dia mengeluarkan dia dari islam, silahkan baca kesimpulan dari artikel diatas,. pemikirannya sangat berbahaya bagi islam,

  Masalahnya kaum muslimin tidak paham sejarah ibnu sina, mereka membaca sejarah ibnu sina dari para orientalis yang notabennya adalah musuh islam,

  Kaum orientalis dan musuh islam telah berhasil memasukkan tokoh mereka menjadi seolah-olah pahlawan islam, padahal tokoh tersebut telah keluar dari islam,

  Jadi sebaiknya diganti saja namanya, demikian pula sekolah-sekolah islam yang menggunakan nama ibnu sina, banyak sekolah islam yang menggunakan nama tokoh ini,

  Balas
 5. bagaimana dengan ibnu rusyd ?
  yang menulis kitab bidayatul mujtahid,beliau juga kalo enggak salah termasuk yang terpengaruh ilmu kalam..tapi kenapa kitab bidayatul mujtahid masih banyak dipelajari bahkan di rekomendasikan oleh sebagian ulama ?

  terimakasih elga, sudah komentar disini,.
  Beliau adalah termasuk ulama, silahkan baca biografinya disini

  Balas
  • Loh gimana? padahal Ibnu Rusyd adalah pengagum Ibnu Sina dan Aristoteles. Beliau bahkan membela Ibnu sina dari serangan Al Gazhali

   Ibnu Rusyd membaca kitab filsafat itu justru untuk membantah pemikiran filsafat mereka, jadi KELIRU besar anda mengatakan ibnu rusyd itu pengikut aristoteles

   Balas
 6. terima kasih informasinya sangat bermanfaat.
  yg saya tanyakan bagaimana hukumnya jika kita berobat ke dokter?
  apakah juga haram?
  secara dokter2 modern mayoritas pasti merujuk ke avicenna yg anda anggap sbg seorang yg kufur. terima kasih

  terimakasih sudah komentar disini,
  postingan diatas bukan mengulas tentang ilmu kesehatannya, tapi tentang sosok ibnu sina yang dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh islam, padahal bukan, bahkan merupakan tokoh syiah,
  Adapun tentang ilmu kesehatan, jika memang itu terbukti secara ilmiah medis dan tidak bertabrakan dengan syariat islam, maka boleh digunakan,

  Balas
 7. Terima kasih atas informasinya, saya baru tau ternyata seperti itu. selama ini saya termasuk orang yg bangga karena islam punya ilmuan yg terkenal. ternyata akidahnya sangat jauh dari islam.

  alhamdulillah,.

  Balas
 8. Assalamu’alaikum.., syukron utk ulasannya tentang ibnu sina.

  Namun, kepada semua pembaca, jadikanlah ulasan tsb diatas hanya sebagai referensi. Sebagai perbandingan lainnya, tdk ada salahnya kita bertanya pada ust. DR. Quraish Shihab (ex rektor IAIN – sekarang UIN) atau ulama2/kyai lainnya, yang mana mereka juga punya dasar argumentasi yang shohih…

  agar kita tdk dengan mudah menggolongkan seseorang sebagai sesat, kufur atau keluar dari islam… Wallahu ‘alam bish showab.

  wa’alaikumussalam warahmatullah,
  terimakasih salman atas komentarnya,.

  IAIN atau UIN,. ini juga menjadi salah satu lembaga pendangkalan akidah bagi umat islam, sehingga lulusannya banyak yang menghancurkan islam dari dalam, silahkan anda baca , dan lihat video kelakuan anak2 UIN, buka di link ini

  Mahasiswanya saja begitu, apalagi tokoh2 yang ngajarnya, contoh spt quraish shihab, yang mengatakan jilbab tidak wajib,. ini adalah profesor yang ngawur,sudah saya posting disini

  Dia juga mendukung syiah, silahkan baca postingannya disini

  Rasulullah kata quraish shihab tidak dijamin masuk surga,. ini juga kekonyolan pak profesor ini, silahkan baca disini

  Balas
 9. Jazakallah khairan…
  semoga umat muslim semua dapat mengetahui ini sehingga dapat terjaga, terlindungi dari aqidah yang memang menyesatkan..

  Jazakumullahu khairan

  Balas
 10. jelass,, agama kontradiktif dengan ilmu pengatahuan.. pantesan orang agamis bego-bego..

  Akibat belajar filsafat, ngga nyadar kalau dirinya yang seperti itu,.

  Balas
  • Jelass..?
   heideeh..ky prnh mgkaji Al Qur an aj lu..
   yg jls itu otaklu yg kg nympe trhdp lslam, dn mmang agama lslam ini hny untk orng2 yg brotak

   sabar mas,… sabar,.. jangan pake emosi, namanya juga orang ga tahu,.

   Balas
 11. dan bagi saya beliau adalah seorang muslim yang cerdas

  Banyak yang beranggapan demikian,.saya juga dulu begitu,..
  tapi setelah melihat akidahnya,…
  na’udzubillah,. ternyata syiah,.

  islam bukanlah syiah, dan syiah bukanlah islam

  Balas
  • Muslim yg cerdas..?
   Itu mnrt lu..tp mnrt Allah Azza Wajalla bgm dlu…
   siapa lu siapa Allah…
   Kafir thp Allah,Malaikat,Nabi,kitab2ny dktkn cerdas…Allaahul musta’an

   sabar mas,…sabar,.. jangan pake emosi, namanya juga orang ga tahu,.

   Balas
 12. di artikel dikatakan ibnu sina itu syiah, tapi malah dikatakan tidak mengakui kenabian.
  sangat bertolak belakang kedua argumen itu.
  mazhab syiah justru sangat memuliakan Rasulullah saaw dan ahlul bait beliau menempatkan sangat tinggi posisinya,
  dan aliran yg mengkafir kan muslim lain tak lain tak bukan adalah wahabi-yahudi.

  Kenapa syiah menyerang para sahabat,.
  Kalau syiah menyerang rasulullah , jelas kaum muslimin akan bangkit,.
  Tapi liciknya syiah, sahabat rasul yang mereka serang,. tujuan utamanya adalah agar kaum muslimin tidak mempercayai rasulullah,.
  Jika para sahabat yang diserang, kaum muslimin dibuat untuk meragukan keimanan para sahabat, maka dengan sendirinya ajaran Rasul akan ditolak, sebab seluruh ajaran Rasul itu melalui para sahabat,.

  Jadi perkataan DUSTA jika SYIAH memuliakan rasulullah, itu hanya bualan mereka saja, takiyah mereka,.

  Balas
 13. Barokalah informasinya Akhi, mohon kami juga dibantu pada referensinya.

  Pendukung syiah di kampus kedokteran kami tetap membela Ibnu Sina/Alfarabi dan menyatakan penulis Ustadz Abu Fathi Yazid hafizahullah adalah pentakfir umat Islam. Sekiranya ada buku yang dimaksud, bahasa Indonesia maupun lebih baik dalam bahasa asli,Kitab lghatsatul Lahafan min Mashayidis Syaithan II hal: 262 oleh Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, tahqiq Muhammad Hamid al-Faqiy cet. Darul Ma’rifah-Beirut ; dan Kitab al’Aqa-’id al-Bathiniyyah wa hukmul Islam fiiha hal : 247-248 oleh Dr. Shabir Tha’iimah cet. Maktabah ats-Tsaqafiyyah-Beirut).

  Maka akan lebih menjelaskan pada teman mahasiswa, kedudukan sebenarnya dari Ibnu Sina.

  Syukron, semoga Allah selalu membimbing pembela sunnah dalam menegakkan kalimatul Haq. Amin

  Ustadz Yazid hanya menukil dari kitab-kitab para ulama ahlusunnah, silahkan kalau bisa merujuk ke kitab aslinya, saya bisa mengusahakan jika anda mau membelinya,. ada tercantum dalam artikel tersebut nama kitab-kitabnya,

  Jadi tuduhan dusta kalau ust yazid itu adalah pentakfir umat islam,

  Buku Buku Ighatsatul Lahfan (Menyelamatkan Hati Dari Tipu Daya Setan) ada terjemahannya, harga 160.000,- belum sama ongkir, itu terjemahan,. jika mau beli boleh sms ke nomor wa center blog ini

  Balas
 14. Menurut anda, bgmn sikap yg seharusnya kita ambil….?

  Ibnu sina, sesuai dengan penjelasan d atas bahwa dia tdk berakidah islam, namun karya2nya yg dia ciptakan sgtlah banyak n bermanfaat bgi dunia modern baik dlm ilmu kedokteran, dll…..

  karena, sepengathuan sya kebaikan itu bisa kita petik dimana saja, karena hakekatnya itu adalah milik org2 islam….

  Tidak mengapa mengambil karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin, walaupun itu karya orang kafir,.

  Yang perlu ditegaskan disini adalah, jangan menganggap ibnu sina sebagai tokoh islam, ITU YANG DITEKANKAN, karena SYIAH bukan ISLAM, dan ISLAM bukanlah SYIAH,.

  Syiah adalah musuh umat islam, syiah membantai umat islam, dari dulu hingga sekarang,.

  Jangan pernah lagi mengatakan ibnu sina adalah tokoh kedokteran islam,. padahal akidah ibnu sina sangat jauh dari islam,

  Balas
 15. Data-datanya akurat atau masih debatable bang ?

  Akurat, ulama ahli sejarah yang menuliskan,.
  Yang mendebat biasanya karena kagum akan keilmuan di bidang kedokterannya,. tapi tidak melihat masalah rusaknya akidah ibnu sina,.

  Balas
 16. Yang merasa dirinya pecinta filsafat silahkan instropeksi diri,sebelum anda dihisab oleh Allah arrahman.cintailah para rasul dan sahabat dan orang orang yang mengikuti mereka

  Balas
 17. sayang sekali, informasi ini terlambat diterima. dan Alhamdulillah, biarpun terlambat mengetahui, saya tetap bersukur Allah SWT masih memberikan amanah usia hingga saat ini. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terindah bagi kedua orang tua-ku karena ketidak tahuannya atas penyematan nama hamba. Insya Allah.

  Banyak yang tidak tahu , karena jauhnya kaum muslimin dari sejarah islam yang benar,.
  Mungkin orangtua anda juga tidak paham,.

  Sama halnya banyak orang yang tidak paham tentang siapa khomaini, tokoh syiah iran, sehingga banyak yang kagum dan memberi nama khomaini untuk anaknya,.

  Orang yang memberikan nama karena ketidak tahuan, maka setelah tahu sebaiknya diganti namanya,
  Rasulullah saja sering mengganti nama orang yang tidak baik, dan ini tidak masalah

  Balas
 18. afwan ana masih belajar. tentang masalah hukum kafir kepada pengikut ibnu sina apa itu dihukumi secara personal? atau harus di tegakkan hujjah dan menghilangkan syubhatnya terlebih dahulu?
  mohon jawaban
  barakallahufiikum

  Pelaku perbuatan kufur tdk otomatis pelakunya jadi kafir, adapun perbuatan kekafirannya tetap disebut perbuatan kufur,adapun personnya ga serampangan dikafirkan,

  Silahkan dibaca lagi artikelnya,.
  Ibnu sina itu pengikut syiah karamithah,.

  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata : “Semua kelompok Qaramithah LEBIH KUFUR dari Yahudi dan Nasrani bahkan lebih kufur dari kebanyakan kaum Musyrikin, karena mereka lebih berbahaya dari kafir harbiy, mereka berpura-pura mencintai Ahul Bait padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, tidak beriman kepada perintah, larangan, ganjaran dan siksa.

  Dan mereka tidak beriman kepada Surga dan Neraka dan tidak juga beriman kepada seorangpun dari para Rasul sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. mereka mengambil dalil al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dari Ulama kaum Muslimin tetapi mereka ta’wilkan dan mereka mengada-adakan dusta serta menda’wakan bahwa yang demikian itu adalah ilmu Bathin.”
  (Lihat: Fatawa Syaikhul Islam Jiid 35 halaman : 149-150)

  Read more https://aslibumiayu.net/10249-ibnu-sina-banyak-kaum-muslimin-yang-kagum-padanya-tahukah-anda-apa-akidahnya.html

  Balas
  • Afwan bertanya lagi, dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa orang yang membela ibnu sina dihukumi sama dennganya (kafir).. Bagaimana jika bentuk pembelaan tersebut dikarenakan awamnya terhadap aqidah ibnu sina yang sesat? Maaf pertanyaannga rancu, saya sering was was dalam masalah takfir
   Jazakallah khairan
   Barakallahu fiik

   Perbuatannya dihukumi kufur, adapun personnya ga sembarangan dikafirkan,

   Balas
 19. Bang saya sangat suka filsafat, semenjak kenal ibnu sina saya jadi takut. Bagaimana pendapatnya soal filsafat?

  Awal kemunduran islam justru ketika filsafat mulai merasuki umat islam, filsafat itu bukan dari islam, baca ulasannya di sini, bahkan imam syafii pun memberikan hukuman kepada orang-orang yang belajar filsafat

  Balas

Silahkan tinggalkan komentar di sini