Khilafiyah dan Pendapat Ulama Itu Bukanlah Dalil, Tidak Bisa Digunakan Sebagai Hujjah

Tidak Semua Toleransi Khilafiyah Apa Itu Khilafiyah Dan Khulafaaurraasydin Khilafiah Yang Bisa Ditoleransi Dan Tidak Apakah Hadis Bisa Disebut Dalil Menurut Khilafiyah

ULAMA MASIH BERSELISIH

” Inikan masih diperselisihkan , jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan “

Demikianlah ucapan yang sering kita dengar ketika kita menegur atau mengingkari perbuatan yang mereka lakukan , sehingga perselisihan oleh para ulama dijadikan alasan untuk membenarkan pendapat yang ia pegang sekalipun pendapat tersebut sangat lemah , padahal alasan seperti itu bukanlah hujjah syar’i , bahkan kaidah yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar’iah.

PERHATIKANLAH !

Al Hafidz Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata :

” Perselisihan ulama bukanlah hujjah / alasan menurut seluruh fuqaha yang saya ketahui , kecuali orang yang tidak mempunyai ilmu dan bashirah dan pendapatnya tersebut tidak dapat dijadikan hujjah .”

( Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi : 2 / 229 )

Al Khaththabi berkata :

” Ikhtilaf ( perselisihan ) ulama bukan hujjah , menjelaskan sunnah itulah hujjah atas orang-orang yang berselisih dari dahulu sampai sekarang.”

( A’lamul Hadits : 3 / 2092 )

Al Imam Asy Syathibi berkata :

” Perkara ini telah melebihi batasan semestinya , sehingga perselisihan ulama dijadikan alasan untuk membolehkan…. barangkali muncul fatwa yang melarang , lalu dikatakan :

” Mengapa engkau melarang , padahal masalah ini masih diperselisihkan .”

Ini adalah sebuah kesalahan terhadap syari’at , karena ia telah menjadikan sesuatu yang tidak layak dijadikan hujjah sebagai hujjah .”

( Al Muwafaqat : 4 / 141 )

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam Majmu’ Fatawa : 26 / 202 – 203 , berkata :

” Tidak boleh bagi seorangpun berhujjah dengan pendapat seorang ulama dalam masalah-masalah yang diperselisihkan.

Sesungguhnya hujjah itu hanyalah nash dan ijma’ serta dalil yang istimbath darinya yang pendahuluannya ditetapkan oleh dalil syari’at , bukan ditetapkan oleh pendapat sebagian ulama , karena pendapat ulama dapat dijadikan hujjah jika sesuai dengan dalil syari’at bukan untuk menentang dalil syari’at .”

Allahul Musta’an

Sumber : Status Fb Ustadz Badrusalam, Lc

Print Friendly, PDF & Email

Apakah Hadits Dhaif Tidak Dapat Dijadikan Hujjah Aslibumiayu Apakah Semua Khilafiyaj Bolehkah Hadits Dhoif Di Amalkan Dalil Ikhtilaf Ulama Dalil Khilafiah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*