Bagi Yang Ingin Mengetahui Keutamaan Surat Yasin, ini lho hadits-haditsnya..

MUQADDIMAH

Kebanyakan kaum muslimin membiasakan membaca surat Yasin, baik pada malam Jum’at, ketika mengawali atau menutup majlis ta’lim, ketika ada atau setelah kematian dan pada acara-acara lain yang mereka anggap penting. Saking seringnya surat Yasin dijadikan bacaan di berbagai pertemuan dan kesempatan, sehingga mengesankan, Al-Qur’an itu hanyalah berisi surat Yasin saja. Dan kebanyakan orang membacanya memang karena tergiur oleh fadhilah atau keutamaan surat Yasin dari hadits-hadits yang banyak mereka dengar, atau menurut keterangan dari guru mereka.

Al-Qur’an yang di wahyukan Allah adalah terdiri dari 30 juz. Semua surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jelas memiliki keutamaan yang setiap umat Islam wajib mengamalkannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar umat Islam senantiasa membaca Al-Qur’an. Dan kalau sanggup hendaknya menghatamkan Al-Qur’an setiap pekan sekali, atau sepuluh hari sekali, atau dua puluh hari sekali atau khatam setiap bulan sekali. (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya).

Sebelum melanjutkan pembahasan, yang perlu dicamkan dan diingat dari tulisan ini, adalah dengan membahas masalah ini bukan berarti penulis melarang atau mengharamkan membaca surat Yasin.

Sebagaimana surat-surat Al-Qur’an yang lain, surat Yasin juga harus kita baca. Akan tetapi di sini penulis hanya ingin menjelaskan kesalahan mereka yang menyandarkan tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Selain itu, untuk menegaskan bahwa tidak ada tauladan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca surat Yasin setiap malam Jum’at, setiap memulai atau menutup majlis ilmu, ketika dan setelah kematian dan lain-lain.

Mudah-mudahan keterangan berikut ini tidak membuat patah semangat, tetapi malah memotivasi untuk membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Qur’an serta mengamalkannya.

KELEMAHAN HADITS-HADITS TENTANG FADHILAH SURAT YASIN

Kebanyakan umat Islam membaca surat Yasin karena -sebagaimana dikemukakan di atas- fadhilah dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadits-hadits yang menerangkan fadhilah surat Yasin, penulis dapati Semuanya Adalah Lemah.

Perlu ditegaskan di sini, jika telah tegak hujjah dan dalil maka kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebab ancamannya adalah Neraka. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya).

HADITS DHA’IF DAN MAUDHU’

Adapun hadits-hadits yang semuanya dha’if (lemah) dan atau maudhu’ (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadhilah surat Yasin diantaranya adalah sebagai berikut :

Hadist 1

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jum’at maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya.” (Ibnul Jauzi, Al-Maudhu’at, 1/247).

Keterangan: Hadits ini Palsu.

Ibnul Jauzi mengatakan, hadits ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata: Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadits ini adalah tukang memalsukan hadits. (Periksa: Al-Maudhu’at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I’tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua’ah hal. 268 No. 944).

Hadits 2

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya.”

Keterangan: Hadits ini Lemah.

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu’jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadits. Kata Ibnu Ma’in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat). (Periksa: Mizanul I’tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I : 464-465).

Hadits 3

Artinya: “Siapa yang terus menerus membaca surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid.”

Keterangan: Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu’jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa’id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Periksa: Tuhfatudz Dzakirin, hal. 340, Mizanul I’tidal II : 159-160, Lisanul Mizan III : 44-45).

Hadits 4

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya.”

Keterangan: Hadits ini Lemah.

Ia diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin Syuja’. Atha’ bin Abi Rabah, pembawa hadits ini tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab ia lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H.

(Periksa: Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I’tidal III:70 dan Taqribut Tahdzib II:22).

Hadits 5

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur’an dua kali.” (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

Keterangan: Hadits ini Palsu.

(Lihat Dha’if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syaikh Al-Albani).

Hadits 6

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur’an sepuluh kali.” (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

Keterangan: Hadits ini Palsu.

(Lihat Dha’if Jami’ush Shagir, No. 5798 oleh Syaikh Al-Albani).

Hadits 7

Artinya: “Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Qur’an itu ialah surat Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Qur’an sepuluh kali.”

Keterangan: Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (No. 304 8) dan Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata: Aku mendapati hadits ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. (Periksa: Silsilah Hadits Dha’if no. 169, hal. 202-203). Imam Waqi’ berkata: Ia adalah tukang dusta. Kata Imam Nasa’i: Muqatil bin Sulaiman sering dusta.

(Periksa: Mizanul I’tidal IV:173).

Hadits 8

Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam (sore hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi.”

Keterangan: Hadits ini Lemah.

Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr bin Zararah. Dalam sanad hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar: Ia banyak memursalkan hadits dan banyak keliru. (Periksa: Taqrib I:355, Mizanul I’tidal II:283).

Hadits 9

Artinya: “Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu.”

Keterangan: Hadits ini Lemah.

Diantara yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Abi Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadits ini lemah karena Abu Utsman, di antara perawi hadits ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadits ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).

Hadits 10

Artinya: “Tidak seorang pun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang naza’) melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya.”

Keterangan: Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I :188. Dalam sanad hadits ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa’i berkata, ia tidak bisa dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadits. Kata Abu ‘Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadits. (Periksa: Mizanul I’tidal IV : 90-91).

PENJELASAN

Abdullah bin Mubarak berkata: Aku berat sangka bahwa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu (hadits-hadits tentang fadhilah surat-surat tertentu). Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata: Semua hadits yang mengatakan, barangsiapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu SEMUA HADITS TENTANG ITU ADALAH PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadits-hadits itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadits-hadits palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur’an) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Qur’an yang lain, juga kitab-kitab selain Al-Qur’an. (Periksa: Al-Manarul Munffish Shahih Wadh-Dha’if, hal. 113-115).

KESIMPULAN

Dengan demikian jelaslah bahwa hadit-hadits tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh karena itu, hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan keutamaan surat ini dan surat-surat yang lain, dan tidak bisa pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surat ini. Memang ada hadits-hadits shahih tentang keutamaan surat Al-Qur’an selain surat Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala. Wallahu A’lam.

***

Penyusun: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Dipublikasikan kembali oleh www.muslim.or.id dari blog Abu Aufa

Video penjelasan tentang dalil surat yasin ini

https://www.youtube.com/watch?v=V5FCKT1HyQ4&rel=0

Terms:

apa benar surat yasin keutamaan baca hadis nya dhoif buya yahya (1)...

You May Also Like

109 Comments

 1. Assalamualaikum,

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

  Syukron atas penjelasannya, Kalau saya curiga buku-buku saku Yasin yang sekarang lumrah dijadikan cendera mata takziah itu jangan-jangan dikarang oleh orang yang akan melemahkan Islam. Dengan meyakini fadilah Surat Yasin maka umat Islam hanya tahu AL Quran adalah Yasin, itupun tanpa memahami isi atau maknanya. Terlihat jelas bahwa para tokoh agama sekarang ini lebih mementingkan mengahdiri jamaah Yasinan daripada jamaah shalat Isya di Masjid.

  Tidak tanggung-tanggung penulis buku Yasin bergelar Prof.Dt.KH , ini adalah gelar yang luarbiasa hebatnya, masak menulis buku tanpa menjelaskan darimana sumber itu diperolehnya. Alamat penerbit juga tidak dicantumkan, hanya Penerbit Anu Solo. Dimana letak tanggung jawab penulis?

  Biasalah, yang namanya perbuatan bidah, cari dalil itu belakangan, berbuat dulu, baru cari-cari dalil,..

  Kalau ahlus sunnah kan, nunggu dalil dulu, baru berbuat,

  Memang tidak mudah Ustadz mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging ini, hanya orang-orang yang tidak mau berugilah yang berusaha mengubah dirinya menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Perubahan akan terjadi kalu mau belajar dan secara terbuka menerima kebenaran.
  Jazakumullah, Wassalamualaikum,

  wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

 2. Kadang menggelikan kalau memikirkan adat kebiasaan masyarakat indonesia, Quran yg suci diturunkan untuk petunjuk manusia tuk menjalani kehidupan sehari-hari malah cuman dibaca baca doang tanpa berusaha mengamalkan isinya,hmmmmm……saya gak benci org baca quran malah seneng pi klu cuman buat acara seremonial aja buat apa?

 3. Assalamualaikum

  wa’alaikumussalam warahmatullah

  mau tanya bagaimana dengan lingkungan yang saya tempati masih begitu fanatik terhadap yasin sehingga buat saya sulit untuk merubahnya walau hanya sekedar baca al qur’an seminggu sekali tapi nanti gaada yang datang

  tapi kalau yasinan penuh hampir datang semua.

  Kadang saya berfikir ingin meninggalkan saja pengajian ini rasanya sia-sia saja tapi menurut teman saya jangan dulu karena biar bagaimanapun masih ada yang bisa kita sampaikan pada mereka seperti kultum misalnya karena sesudah baca yasin biasanya saya ngisi kultum.

  Mohon jawabannya ya,jazakumullah,

  Anda tinggal dimana, biar nanti saya kasih tahu gimana caranya, nanti saya kasih tahu ustadz yang dekat dengan tempat tinggal anda, sehingga anda bisa berkonsultasi langsung tuk mengambil sikap yang benar terhadap lingkungan anda,

  wassalam.

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

 4. astaghfirullah……..
  berarti selama ini aq salah tanggapan tntang surah yasin…
  terima kasih ustadz pnjelasan ilmunya,,,
  sngat bermanfaat bgi sya pribadi….

  Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang mendapat petunjuk,

 5. jika itu semua demi kebaikan apakah salah bos??

  Jika anda seorang bos yang kaya raya, lalu ada orang yang menjarah seluruh harta anda, dengan tujuan mulia, ingin membangun masjid dan pesantren,.. apakah tindakan itu dibenarkan??

  Kan niatnya untuk kebaikan,. bukan untuk kejelekan,..
  Apa kira-kira jawaban anda bos,

  1. membaca surat yasin dgn ikhlas ya jelas beda dgn merampok, kok disamakan,,, Allah tidak pernah melarang hambanya membaca ayat2/surat2 tertentu dalam alquran tp dgn tegas melarang merampok walau dgn dalih untuk kebaikan.

   Wah, terimakasih mas Sabikin, komentarnya bagus sekali nih, harus saya jawab nih,
   Saya ganti permisalannya begini mas,.. jika ada orang yang ikhlas mengerjakan shalat maghrib 6 rakaat, kira-kira gimana mas, apakah amalannya diterima?
   Bukankah shalat maghrib itu bagus, bahkan wajib,.. bukan lagi merampok mas,
   Orang tsb shalat maghrib juga ikhlas dan mengharapkan ridha Allah,

   1. maaf utk shalat wajib 5 waktu sudah ada ketentuannya yg sgt jelas sekali rakaat dan waktunya…. sekarang tunjukkan satu ayat saja atau hadits yg melarang umat islam membaca sebagian saja ayat2 al qur’an.

    Terimakasih mas, demikian jga untuk pembacaan dizikir yang berupa kalimat tahlil, telah jelas sekali bagaimana tatacara mengamalkan dzikir ini, sdh ada ketentuannya dgn jelas, kenapa malah membuat ketentuan2 sendiri??

  2. wali songo yang mayatnya nggak busuk aja melaksanakan tahlil dan Yasinan..paling orang yg ngolok ngolok tahlil , yasinan dan berjanji mayatnya baru satu hari baunya nyebar kemana mana

   Nabi Muhammad yang merupakan SEBAIK-BAIK manusia di muka bumi ini saja TIDAK PERNAH melakukan yasinan dan tahlilan, lalu wali songo itu mengikuti siapa?

   Yasinan itu membaca surat yasin khusus di waktu malam jumat
   Tahlilan itu kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit di hari tertentu setelah kematian,..
   Kedua hal tersebut bukanlah ajaran nabi,.

 6. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

  Saya justru mendapat mimpi dimana membaca Yasin baik untuk sedekah kepada orang yang sudah meninggal, diberi kemudahan mendapat rezeki terutama agar bisa membayar hutang yang banyak, perlindungan pertama dan utama agar terhindar dari teluh santet sehingga saya langsung diberi petunjuk dan kemudahan untuk menghafalnya dalam waktu 2jam saja. Alhamdullilah terbukti benar semua manfaatnya

  Agama islam bukanlah berdasarkan mimpi,..
  Agama islam berdasarkan dalil, baik dari Alquran atau Hadits-hadits yang shahih,

 7. belum bertemu ada larangan yang melarang membaca Ayat Al-Qur’an pada hari dan waktu2 tertentu

  Saya juga belum menemukan ada larangan shalat maghrib 5 rakaat atau shalat shubuh 7 rakaat, baik dari Alquran maupun hadits,

  Lalu apakah dengan tidak ada larangan shalat maghrib 5 rakaat, dan shalat shubuh 7 rakaat, kita boleh mengerjakan shalat maghrib 5 rakaat, dan shubuh 7 rakaat?

  Bukankah dengan ditambahnya rakaat, maka semakin banyak ruku dan sujudnya?
  Semakin banyak membaca alqurannya?

  Mudah-Mudahan Allah menunjuki anda dan kaum muslimin kepada kebaikan dan keridhaanya,, ..

  1. shalat maghrib memang tiada larangan kalau dilakukan lebih atau kurang dari 3 rakaat, tp sudah ada ketentuannya yaitu harus 3 rakaat dan tidak boleh diubah2 kecuali bagi musyafir yg memenuhi syarat jarak tempuh,,,, kan?!!

   Terimakasih Mas Muhd Sabikin, sudah komentar disini, komentar yg sangat bagus, tapi perlu diluruskan juga nih, karena mas mengatakan “tidak boleh diubah2 kecuali bagi musyafir yg memenuhi syarat jarak tempuh” , ini tidak benar, sebab shalat maghrib tdk bisa diringkas rakaatnya jika kita safar, yg bisa adalah yg jmlh rakaatnya 4 rakaat, sedangkan maghrib 3 rakaat itu tetap, tidak bisa jadi kurang dari 3 rakaat,

   Betul sekali kata mas sabikin, “sudah ada ketentuannya yaitu harus 3 rakaat” , demikian juga dgn tahlil, Rasulullah sudah mengajarkannya, dan sudah mengajarkan bagaimana cara melakukannya,.. so.. jangan buat2 tatacara sendiri, seperti ritual tahlilan kematian, yasinan malam jumat,.. karena semua itu bukanlah tatacara yg diajarkan oleh Rasulullah,.. demikian mas, mudah2an bisa dipahami, jazakallahu khairan

   1. shalat maghrib ya mmg ttp 3 rakaat tp blh diqashar….

    Terimakasih mas sabikin, shalat maghrib itu tidak bisa diqashar mas, shalat yg 3 rakaat dan 2 rakaat tidak bisa diqashar, yang bisa diqashar itu shalat dzuhur,ashar,dan isya,.. ngerti arti qashar tidak? qashar itu diringkas,yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan utk maghrib jika diqashar tidak bisa,. demikian juga shubuh,.. bedain mas sabikin, antara jamak dan qashar,

    maksud saya ketentuannya jelas yaitu kapan dan saat bagaimana. beda sekali dgn membaca ayat2 al-qur’an bisa dilakukan kapan saja baik dilakukan sendiri2 ataupun bersama2. klupun ada orang membaca surat2 tertentu misalnya alfatihah disetiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas insyaAllah tetap ada barakah pahala atasnya tiada dalil yg melarangnya.

    Ini juga tidak boleh, mana dalil yang menyuruh kita membaca surat alfatihah setiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas?? yang ada justru membaca ayat kursi di pagi dan petang,.. ini yg diperintahkan oleh Allah, juga membaca surat alikhlas,alfalaq , dan annaas,

    utk membaca surat yasin dalam acara yasinan tdk semestinya pada hari tertentu malam jum’at misalnya, kalau dilingkungan saya melakukannya justru dihari minggu pagi karena mayoritas pekerja dan pegawai. jadi intinya memang tiada larangan membaca surat/ayat al qur’an diwaktu2 tertentu.

    Ini juga masih salah mas, tidak benar, kenapa yang dibaca surat yasin? dan kenapa hari ahad?
    Kita disuruh membaca alquran itu kapan saja, dan sebaiknya berurutan, agar kita bisa menghatamkan alquran setiap bulannya,..
    Jadi bukan yasin terus yang dibaca,

    Demikian mas, mudah2an bisa dipahami

 8. assalammualaikum…

  Wa’alaikumussalam warahmatullahiwabarakatuh

  mohon maaf jika saya salah kamar untuk curhat… :'(

  pak, saya lelaki berumur 22th, dan tinggal di lingkungan yg kurang mendukung untuk ilmu agama saya.

  pernah saya melewati masjid yg sdang ada majlis talim nya… saat itu saya ingin skali bergabung, tp saya malu krn penampilan saya “suram” dan saya pun tidak mengenal satu pun dr mereka.

  jujur saya memiliki banyak pertanyaan yg ingin sekali bsa d jawab oleh org yg tau tentang agama.

  dan sampai saat ini semua prtanyaan itu masih tersimpan rapi d hati saya…

  mohon kira nya jika di ijin kan agar pertanyaan saya di jawab oleh org yg benar, agar saya tidak tersesat.

  nb: serius

  Pertanyaannya mana mas, silahkan saja bertanya, jika bisa saya jawab, akan saya jawab,..
  mohon yang jelas pertanyaannya, dan dimana lokasi tempat talim tersebut, atau lokasi anda,

  wassalammualaikum….

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

 9. saya sngat awam masalah agama islam hanya sedikit sekali yg aku tau.klo ada tempat curhat .tolong bantu saya kemana saya harus mengeluarkan semua isi hati saya.

  Tinggal dimana? tolong beritahu dimana anda tinggal, insya Allah akan kita bantu,

 10. Assalamualaikum,

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  dimana ya dapat belajar agama sesuai tuntunan? Tolong info ke saya via email+nohp,sy di kalsel- kota Batulicin

  coba saja hubungi nomer ini 05117685544/087815345567 mudah-mudahan bisa membantu, saya dapatkan dari sini

  1. Bolehkah belajar agama… sya masih awam dgn pengetahuan agama..

   Semuanya boleh belajar agama, bahkan kaum muslimin wajib mempelajari agamanya,

 11. Muhd Sabikin :
  shalat maghrib ya mmg ttp 3 rakaat tp blh diqashar….

  Terimakasih mas sabikin, shalat maghrib itu tidak bisa diqashar mas, shalat yg 3 rakaat dan 2 rakaat tidak bisa diqashar, yang bisa diqashar itu shalat dzuhur,ashar,dan isya,.. ngerti arti qashar tidak? qashar itu diringkas,yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan utk maghrib jika diqashar tidak bisa,. demikian juga shubuh,.. bedain mas sabikin, antara jamak dan qashar,

  maksud saya ketentuannya jelas yaitu kapan dan saat bagaimana. beda sekali dgn membaca ayat2 al-qur’an bisa dilakukan kapan saja baik dilakukan sendiri2 ataupun bersama2. klupun ada orang membaca surat2 tertentu misalnya alfatihah disetiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas insyaAllah tetap ada barakah pahala atasnya tiada dalil yg melarangnya.

  Ini juga tidak boleh, mana dalil yang menyuruh kita membaca surat alfatihah setiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas?? yang ada justru membaca ayat kursi di pagi dan petang,.. ini yg diperintahkan oleh Allah, juga membaca surat alikhlas,alfalaq , dan annaas,

  utk membaca surat yasin dalam acara yasinan tdk semestinya pada hari tertentu malam jum’at misalnya, kalau dilingkungan saya melakukannya justru dihari minggu pagi karena mayoritas pekerja dan pegawai. jadi intinya memang tiada larangan membaca surat/ayat al qur’an diwaktu2 tertentu.

  Ini juga masih salah mas, tidak benar, kenapa yang dibaca surat yasin? dan kenapa hari ahad?
  Kita disuruh membaca alquran itu kapan saja, dan sebaiknya berurutan, agar kita bisa menghatamkan alquran setiap bulannya,..
  Jadi bukan yasin terus yang dibaca,

  Demikian mas, mudah2an bisa dipahami

  jazakallahu khair
  ..ya begitulah perbedaan antara membaca ayat2 alquran dgn shalat, kalau shalat ada ketentuan waktu dan rakaatnya… tp membaca ayat2 alqur’an tidak terikat oleh waktu dan ayat/surat apa yg ingin dibaca misalnya dalam shalat sesudah alfatihah rakaat 1 dan 2 blh memilih bacaan surat2 panjang/pendek dan tdk hrs berurutan.

  Tentang tatacara membaca alquran dalam shalat juga sudah ada tuntunannya mas, sesudah membaca alfatihah boleh membaca surat lain, itu ada dalilnya, jika ritual tahlilan dan yasinan, mana dalilnya?

  mengkhatam alquran insyaAllah tetap dilakukan walau tdk setiap bln.
  ..begitu juga dzikrullah blh dilakukan kapan saja tdk terikat oleh waktu siang dan malam. atau sekedar sehabis shalat saja.
  tahlilan, yasinan, itu hanya istilah dan intinya tetap memohon ampunan, memuji, bersykur, mengAgungkan, nengEsakan Allah.

  Nah, jika dzikir setelah shalat, itu juga ada dalilnya, dan dzikirnya pun sudah ditentukan, bukan dzikir tahlilan yg kita lakukan setelah shalat 5 waktu, karena itu tdk ada dalilnya, dan kita bisa saksikan di sebagian kaum muslimin, mereka membaca dzikir2 yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ketika mereka selesai shalat 5 waktu,

  Jadi bukan intinya tetap memohon ampunan, tap caranya menyelisihi tuntunan yang ditetapkan oleh Allah yang kita mintai ampunan,.. tentu ini hanya membuat murka Allah, bukan mendapat ampunan Allah,

  Allah adalah juri yg maha adil didunia dan akhirat,

  Bagus sekali komentar anda yang ini, dan juri akan mendiskualifikasi hal-hal yang itu tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan dalam suatu perlombaan, demikian juga ttg amalan ibadah,
  Allah sudah menentukan tatacara beribadah, lalu kita melakukan diluar ketentuan Allah tersebut,… bagaimanakah nilai ibadah kita tersebut?
  Tentu tidak ada nilainya ,. belum dinilai sudah di diskualifikasi,.. sayang kan?

  Jika jurinya manusia, mungkin bisa saja disogok,.. Tapi Allah,.. mau disogok dengan apa? Allah maha kaya, Allah maha kuasa,

  Kerjakan ibadah kita sesuai tuntunan yang ditetapkan oleh Allah, jangan sampai ibadah kita sia-sia disebabkan ibadah hasil inovasi manusia,

  barakallahu fiik…

  Wa fiikum Baarakallah

 12. Muhd Sabikin :

  Muhd Sabikin :
  shalat maghrib ya mmg ttp 3 rakaat tp blh diqashar….

  Terimakasih mas sabikin, shalat maghrib itu tidak bisa diqashar mas, shalat yg 3 rakaat dan 2 rakaat tidak bisa diqashar, yang bisa diqashar itu shalat dzuhur,ashar,dan isya,.. ngerti arti qashar tidak? qashar itu diringkas,yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan utk maghrib jika diqashar tidak bisa,. demikian juga shubuh,.. bedain mas sabikin, antara jamak dan qashar,

  maksud saya ketentuannya jelas yaitu kapan dan saat bagaimana. beda sekali dgn membaca ayat2 al-qur’an bisa dilakukan kapan saja baik dilakukan sendiri2 ataupun bersama2. klupun ada orang membaca surat2 tertentu misalnya alfatihah disetiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas insyaAllah tetap ada barakah pahala atasnya tiada dalil yg melarangnya.

  Ini juga tidak boleh, mana dalil yang menyuruh kita membaca surat alfatihah setiap pagi dan sore sebelum dan selepas beraktifitas?? yang ada justru membaca ayat kursi di pagi dan petang,.. ini yg diperintahkan oleh Allah, juga membaca surat alikhlas,alfalaq , dan annaas,

  utk membaca surat yasin dalam acara yasinan tdk semestinya pada hari tertentu malam jum’at misalnya, kalau dilingkungan saya melakukannya justru dihari minggu pagi karena mayoritas pekerja dan pegawai. jadi intinya memang tiada larangan membaca surat/ayat al qur’an diwaktu2 tertentu.

  Ini juga masih salah mas, tidak benar, kenapa yang dibaca surat yasin? dan kenapa hari ahad?
  Kita disuruh membaca alquran itu kapan saja, dan sebaiknya berurutan, agar kita bisa menghatamkan alquran setiap bulannya,..
  Jadi bukan yasin terus yang dibaca,

  Demikian mas, mudah2an bisa dipahami

  jazakallahu khair
  ..ya begitulah perbedaan antara membaca ayat2 alquran dgn shalat, kalau shalat ada ketentuan waktu dan rakaatnya… tp membaca ayat2 alqur’an tidak terikat oleh waktu dan ayat/surat apa yg ingin dibaca misalnya dalam shalat sesudah alfatihah rakaat 1 dan 2 blh memilih bacaan surat2 panjang/pendek dan tdk hrs berurutan.

  Tentang tatacara membaca alquran dalam shalat juga sudah ada tuntunannya mas, sesudah membaca alfatihah boleh membaca surat lain, itu ada dalilnya, jika ritual tahlilan dan yasinan, mana dalilnya?

  mengkhatam alquran insyaAllah tetap dilakukan walau tdk setiap bln.
  ..begitu juga dzikrullah blh dilakukan kapan saja tdk terikat oleh waktu siang dan malam. atau sekedar sehabis shalat saja.
  tahlilan, yasinan, itu hanya istilah dan intinya tetap memohon ampunan, memuji, bersykur, mengAgungkan, nengEsakan Allah.

  Nah, jika dzikir setelah shalat, itu juga ada dalilnya, dan dzikirnya pun sudah ditentukan, bukan dzikir tahlilan yg kita lakukan setelah shalat 5 waktu, karena itu tdk ada dalilnya, dan kita bisa saksikan di sebagian kaum muslimin, mereka membaca dzikir2 yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ketika mereka selesai shalat 5 waktu,
  Jadi bukan intinya tetap memohon ampunan, tap caranya menyelisihi tuntunan yang ditetapkan oleh Allah yang kita mintai ampunan,.. tentu ini hanya membuat murka Allah, bukan mendapat ampunan Allah,

  saya kira dzikir sehabis shalat akan melakukan seperti biasa walau kadang setengah org habis salam trs pergi, dan meminta ampunan Allah tdk pernah membatasi berapa kali dlm sehari beristighfar. bisa juga setiap hembusan nafas org beristghfar atau tdk pernah sama sekali.
  Allah adalah juri yg maha adil didunia dan akhirat,

  Bagus sekali komentar anda yang ini, dan juri akan mendiskualifikasi hal-hal yang itu tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan dalam suatu perlombaan, demikian juga ttg amalan ibadah,
  Allah sudah menentukan tatacara beribadah, lalu kita melakukan diluar ketentuan Allah tersebut,… bagaimanakah nilai ibadah kita tersebut?
  Tentu tidak ada nilainya ,. belum dinilai sudah di diskualifikasi,.. sayang kan?
  Jika jurinya manusia, mungkin bisa saja disogok,.. Tapi Allah,.. mau disogok dengan apa? Allah maha kaya, Allah maha kuasa,
  Kerjakan ibadah kita sesuai tuntunan yang ditetapkan oleh Allah, jangan sampai ibadah kita sia-sia disebabkan ibadah hasil inovasi manusia,

  maaf ada ibadah yg sudah ditetapkan oleh Allah berupa wajib yg tdk bisa diubah2 misalnya shalat,puasa, haji. ini yg tdk blh keluar dari ketentuan Allah.
  dan misalnya dzikir, membaca alqur’an, berbagi ilmu / belajar mengajar, berdoa dan byk lg contoh2 yg lain itu tdk ada ketetapannya yg hrs begini begitu ini bukan inovasi. jadi Allah tetap akan memberi nilai pahala sesuai kesungguhan hati masing2.

  Waduh, jika seperti ini, maka semakin bertambah tahun akan semakin banyak ibadah dzikir,membaca alquran yang bisa dimodifikasi,.. innalillahi wa inna ilaihi raji’uun..

  Perlu anda ketahui, hukum asal ibadah hukumnya adalah terlarang/haram sebelum ada dalil yang memerintahkannya, kebalikan dengan hukum asal urusan dunia,

  “Barangsiapa membuat buat hal baru yang baik dalam islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikitpun dari pahalanya, dan barangsiapa membuat-buat hal baru yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dan tak dikurangkan sedikitpun dari dosanya”(Shahih Muslim hadits no.1017).

  Kang Muhamad sobikin yang mudah2an Allah memberikan hidayah kepada anda, begini bunyi hadits serta maknanya
  Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:
  مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
  “Barang siapa yang membuat contoh dalam Islam contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun” (HR. Muslim)

  kalimat مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً sering diterjemahkan ‘barangsiapa membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam’ sehingga mengesankan boleh berbuat bid’ah. Padahal hadits ini dijelaskan dalam riwayat yang lain:
  من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئًا
  “Barangsiapa menghidupkan sebuah sunnah DARI SUNNAHKU, sehingga orang-orang mengamalkannya, ia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun” (HR. Ibnu Maajah 15, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Maajah 209)

  Jadi yang dimaksud sunnah dalam hadits pertama adalah perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi, bukan semua jenis perbuatan manusia, apalagi perkara ibadah yang diada-adakan.

  barakallahu fiik…

  Wa fiikum Baarakallah

  1. Assalamu’alaikum wr.wb

   Jika mengacu penjelasan hadist antum diatas segala perbuatan baik (terlihat baik) jika bukan sunah nabi adalah bid’ah … Ada beberapa pertanyaan saya ttg amaliyah semua umat muslim si pelosok bumi ini,

   – Bagaimana hukum membaca, mempelajari, menghapal alqur’an melalui media mushaf, gadget, padahal nabi tidak pernah mewarisi alqur’an berupa kitab.

   Juga nabi tidak pernah sekalipun membaca alqur’an dlm bentuk kitab atau di tulis dalam lembaran2 kulit yang menulis ayat2 alqur’an karena nabi seseorang yang ummiy (tdk bisa baca dan menulis).

   – Bagaimana hukumnya membaca, mempelajari, menghapal kitab2 hadist padahal nabi tidak pernah mewariskan satupun kitab hadist ?

   – Bagaimana hukumnya menjalankan dan menjaga silaturahmi di zaman modern ini dengan media sosial atau menggunakan gadget2 karena nabi tidak pernah melakukan hal tersebut di zamannya ?

   Wal afwu minkum
   Wassalamu’alaikum wr.wb

   Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,.
   Tidak masalah menggunakan sarana selama itu tidak dilarang, seperti dahulu nabi menyuruh para sahabat untuk menuliskan alquran, lalu para sahabat menuliskannya di media yang ada seperti di pelepah kurma, kulit binatang yang disamak, batu, dll ,
   Dan dahulu hadits ada di hafalan para sahabat, lalu dituliskan oleh murid-muridnya, demikian pula alquran ada di hafalan para sahabat, lalu dituliskan untuk dikumpulkan dalam satu mushaf,.

   Jadi tidak masalah dalam menggunakan sarana untuk hal tersebut,.

   Dan hal ini jauh berbeda dengan TAHLILAN DAN YASINAN, keduanya itu bukanlah sarana, tapi sudah merupakan bentuk amalan ibadah yang tidak diajarkan oleh NABI,

   Yasinan itu membaca surat yasin khusus di waktu malam jumat
   Tahlilan itu kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit di hari tertentu setelah kematian,..
   Kedua hal tersebut bukanlah ajaran nabi,.

 13. Assalamualaikum,
  Terima kasih atas penjelasannya tentang membaca surah yasin tersebut, yg saya bingungkan kenapa harus direpotkan orang mau membaca ayat-ayat Allah kapanpun akan mendapatkan berkah, yang memberikan berkah itu Allah kepada orang membaca Ayat-ayat_Nya bukan kita sebagai manusia yang menjadi penilainya, diakhirat kelak ada yang namanya penghisaban, saya setuju dengan bid’ah itu ada 2 yang baik dan yang jelek, kalaupun itu baik mari kita amalkan untuk menghidupkan Islam malah ini melemahkan Islam, atau membuat orang menjadi bingung, trimakasih wassalamualaikum

  Wa’alaikumussalamwarahmatullah,
  Kita menjelaskan amalan yang itu tidak Rasulullah ajarkan, lalu banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin, itu bukan berarti kita merepotkan diri terhadap amalan kaum muslimin tersebut,.
  Itu justru sebagai bentuk kasih sayang kita karena tidak ingin kaum muslimin itu melakukan amalan yang akan membuat mereka repot kelak di akherat karena telah terjerumus melakukan amalan bid’ah,

  Amalan bidah itu akan membuat pelakunya akan DIUSIR dari telaga rasulullah kelak di akherat, disaat manusia merasa dahaga ingin minum dari telaga, setelah mendekat telaga dia diusir karena amalan-amalan bid’ahnya

 14. Kalo kita bacain surat Yaasin atau surat Al fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal apakah pahalanya sampai kpd Almarhum??
  jazzakumulloh khair

  Terimakasih mas atas komentarnya,
  Perlu anda ketahui, semua amalan shalih seorang anak, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya juga, walaupun tidak dihadiahkan,
  Sebab anak merupakan hasil usaha orangtua,
  Jadi jangan membaca surat alfatihah dan yasin saja, tapi bacalah alquran semuanya, dari surat alfatihah hingga annaas, jadi bisa khatam alquran berkali-kali, dan dibaca rutin, bukan mengkhususkan hari malam jumat baca yasin, justru hari jumat disunnahkan membaca surat alkahfi,bukan yasin

  Jika mengkhususkan malam jumat baca yasin, maka sudah terjerumus kedalam kebidahan, dan itu bukan amal shalih,

  Jazakumullahu khairan

 15. Assalamualaikum

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  Terimakasih mas, mudah-mudahan Allah menjadikan anda orang yang cerdas, bukan jalmi awam lagi, menjadikan sebagai orang yang memahami agama dengan dalil-dalil yang shahih, yang jelas, dan menjadi orang yang ma’rifatullah dengan benar,

  seringkali dalam ibadah, kita selalu dibenturkan dg hadits lemah/palsu. Tapi apa yg org lakukan adalah berdasarkan ajaran para ulama2 terdahulu. Apakah mereka sengaja membodohi kita? Rasanya sulit dipercaya. Apalagi ulama adalah pewaris nabi.

  Kita tentu sepakat, jika Rasulullah adalah manusia yang paling mengetahui ajaran Allah, sebab beliau sebagai rasulullah,
  Ulama adalah pewaris para nabi, itu juga Rasulullah yang mengatakannya, tapi apakah ada ulama yang bukan pewaris para nabi? ADA, dan Rasulullah sudah menjelaskannya, untuk lebih jelas siapa ulama yg menyeru kepada kesesatan,silahkan baca dipostingan ini,

  Saya lebih percaya Ulama indalloh yaitu ulma ma’rifat billah.Secerdas apa pun anda jika belum ma’rifat billah….
  segala sesuatu masih ngambang.Dan saya yakin jika anda memang sudah menjelajah berbagai keterangan kitab salaf, anda mengerti itu ma’rifat billah.

  Orang yang bener-bener ahli ilmu adalah orang yang senantiasa membuat semakin dekat kepada Alloh, dan bukan orang yang selalu membuat perselisihan.

  Sekali lagi, anda tentu sepakat, jika Rasulullah adalah orang yang paling ma’rifatullah, secerdas apapun manusia di muka bumi ini, tidak akan mengalahkan kecerdasan rasulullah dalam mengenal Allah, anda yakin?

  Nah, jika anda sudah yakin, Anda wajib menerima ajaran Rasulullah,
  Apakah rasulullah membuat perselisihan?

  Sebenarnya siapa sih yang menyelisihi ajaran Rasulullah? Orang-orang yang mengadakan ritual yasinan atau tahlilan tersebut, ataukah Rasulullah??

  Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan umat rasulullah?
  Mengerjakan apa2 yg diperintahkan oleh Rasulullah, atau membuat2 ajaran sendiri, dan dipraktekkan di tengah2 kaum muslimin?

  Selancang itukah kita kepada Allah dan yang telah menetapkan ajaran Islam ini?

  Selancang itukah kita mendahului Rasulullah dengan cara membuat-buat ajaran baru yang tdk dikerjakan oleh Rasulullah??

  Inikah yg diperbuat oleh orang-orang atau ulama yg ma’rifat billah??

 16. Muhd Sabikin :
  assalamu’alaikum ya akhi….

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  maaf kenapa komentar saya pada saudara jalmi awam gak di moderasi?

  Terlalu panjang, komentar yg pendek saja tidak dipahami, gimana komentar yg panjang,
  Antum mencari jawaban, atau ngajakin berdebat tanpa mencari kebenaran, alias mempertahankan pendapat sendiri?

  Jika ingin di moderasi, komentar jgn terlalu panjang, dan tlg jawaban dari komentar anda dipahami dan dibaca, jgn dilewat begitu saja,sehingga anda terus menulis bantahan, kecuali jika memang benar2 anda tidak paham dgn jawaban yg diberikan, silahkan berkomentar, lanjutkan diskusinya, bukan komentar di artikel yg berbeda,

  Muhd Sabikin :
  assalamu’alaikum ya akhi….

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  maaf kenapa komentar saya pada saudara jalmi awam gak di moderasi?

  Terlalu panjang, komentar yg pendek saja tidak dipahami, gimana komentar yg panjang,
  Antum mencari jawaban, atau ngajakin berdebat tanpa mencari kebenaran, alias mempertahankan pendapat sendiri?

  Jika ingin di moderasi, komentar jgn terlalu panjang, dan tlg jawaban dari komentar anda dipahami dan dibaca, jgn dilewat begitu saja,sehingga anda terus menulis bantahan, kecuali jika memang benar2 anda tidak paham dgn jawaban yg diberikan, silahkan berkomentar, lanjutkan diskusinya, bukan komentar di artikel yg berbeda,

  insyaAllah sy sangat faham apa maksud akhi dan sy sekedar menambahkan di suatu komentar yg terkesan melecehkan suatu amalan, dan jika akhi tdk suka dgn suatu amalan seseorg bantahlah dgn dalil yg jelas bahwa amalan tsb terlarang/haram jadi tiada celah utk org lain membantah. dan masalah berkomentar di artikel yg berbeda sy hanya bermaksud menambahkan suatu rujukan dari alqur’an/hadits yg sesuai dgn artikel tsb.

  trmksh sy telah dibolehkan berkomentar semoga kita bertambah wawasan dlm berilmu.
  barakallahu fiik

 17. saya jadi tidak habis pikir,,,,
  gimana ya cara para wali menyebarkan agama islam?
  karna kalo bid’ah di dahulukan maka perselisihan yg terjadi, jadi kaya meng obok2 air yg sudah bersih,y beginilah jadinya…..

  Terimakasih mas, jangan kehabisan pikir mas joe, lihatlah rasulullah, bagaimana kurang baiknya rasulullah, akhlak beliau sangat mulia,hingga digelari alamin oleh kaumnya,
  Tapi ketika beliau mulai mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah yang menyelisihi tradisi kaumnya, apa akibat yg diterima oleh rasulullah?
  Celaan,hinaan,makian, rasulullah diludahin,bahkan usaha pembunuhan pernah dilakukan oleh kaumnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajaran rasulullah, mereka disiksa, lihat bilal,amar bin yasir, dan masih sangat banyak lagi kisah pengikut rasulullah disiksa ,
  nah, apakah trik rasulullah dalam mengajak kaumnya? apakah rasulullah memasukkan tradisi-tradisi kaumnya kedalam islam?? TIDAK, bahkan rasulullah menolak dengan tegas ajakan kaumnya untuk sesekali beribadah kepada tuhan mereka, dan sesekali beribadah kepada allah,
  Apakah dengan dalih menjaga agar tidak terjadi perselisihan lalu mengorbankan ajaran islam, dengan cara memasukkan tradisi kedalam ajaran islam?
  Ini bukan metode rasulullah dalam berdakwah,

  Jadi, jika wali itu mengikuti dakwah yang diajarkan oleh rasulullah, maka mereka tidak melakukan hal tsb,..
  Dan perlu diingat, walisanga tidak mendakwahkan islam dengan cara memasukkan tradisi masyarakat ke dalam islam, dan ini dilakukan oleh wali lokal, yaitu mulai dari generasi sunan kalijaga , sedangkan walisanga mendakwahkan dakwah rasul dengan pemahaman para sahabat, silahakan dibaca kisahnya disini

  coba anda ajak mereka yg non muslim masuk islam,itu baru jempolan…………..

  Mengajak orang non muslim untuk masuk islam, itu lebih ringan urusannya daripada memperbaiki akidah kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan kebidahan, kecuali jika non muslim itu diajak masuk islam oleh kaum muslimin yang terbiasa melakukan kebidahan juga,.

  1. ok,mksh atas pencerahannya,…tapi masih ada yg bikin penasaran ,mengapa mereka yg disebut oleh yahudi ” teroris” dia kayaknya sudah tidak peduli dengan gelar,yg mereka sandang,contoh dr.azhari,dan bahkan anak istrinya dia tinggalkan begitu saja. dan itu bukan tanpa dalil tentunya, nah pertanyaan saya dalil apa yg membuat mereka seperti itu?……

   Terimakasih mas,
   Orang-orang yang terjerumus jadi pelaku teroris, pelaku bom bunuh diri, itu akibat memahami islam bukan dengan pemahaman para sahabat, akan tetapi mereka terpengaruh dengan pemikiran khawarij, sehingga terjadilah pengkafiran terhadap penguasa, sehingga menurut mereka karena penguasa tersebut tidak berhukum dengan hukum islam,maka boleh dibom, sehingga terjadilah apa yg terjadi,
   Para teroris tersebut melakukan bom bunuh diri di tempat umum, bahkan mereka melakukan bom bunuh diri di dalam masjid ketika shalat jumat,
   Mereka meledakkan bom di masjid polisi di cirebon, karena menurut mereka polisi itu aparat penguasa, karena penguasanya itu dianggap kafir,maka polisipun dikafirkan juga, sehingga boleh di bom,.. itulah akidah rusak mereka,
   Jika belum mengetahui karakter pemikiran khawarij,bisa dibaca disini mas,

   Dan hukuman bagi teroris yang tidak mau bertaubat adalah hukuman mati

 18. yang larang larang baca surah yasin itu sudah benar belum baca al Qur’an nya, banyak orang hafal al qur’ an saja masih mengikuti yasinan mereka adalah orang yang dapat hidayah. memahami agama gak usah banyak dalil, keiklasan hati mencarai ridho Alloh lebih utama kalo pemikiran demikian di pakai nanti islam akan kehilangan roh nya sebab mereka beragama hanya sibuk ngafirne liyani kafire dewe ra digatekke . yen isih kotor ati akale lebih baik memperbanyak istigfar biar dapat hidayah dari Alloh S.W.T.jangan jangan baca istigfar juga gak boleh.?

  Terimakasih mas RIO,
  saya mau tanya, jika ada orang yang shalat maghrib 5 rakaat, apakah anda berani mengatakan kalau orang tersebut salah mengerjakan shalat maghrib, kan harusnya 3 rakaat,

  lalu jika orang tersebut anda larang, lalu dia ngomong, “anda melarang saya shalat?” kira2 apa jawaban anda, ‘ org tersebut menambahkan, bukankah shalat itu baik? yang dibaca adalah alquran, dzikir, dan semakin bertambah rakaatnya, maka akan semakin baik, karena alquran yg dibaca juga semakin banyak?.. apa kira2 jawaban anda?”

  1. memahami agama kok gk pake dalil, emangny mas RIO shalatnya sambil njengking2, jungkir balik, salto trus tendangan maut gitu?!
   tobat mas….tobat…..
   ojo sa’karepe dhewe….

   Sabar mas,..

 19. yang penting, tidak usah saling menyalahkan atau saling membid’ahkan lah.. ^^

  Amalan bidah itu ga usah dibidah-bidahkan, karena memang bidah, tapi kaum muslimin diingatkan dari bahaya amalan bidah tersebut

  Islam itu indah kok.. memang kita mencari kebenaran.. tp bukan berarti kita menjadi merasa paling benar..
  karena kebenaran hanya milik Allah S.W.T

  Dan Allah sudah mengutus NABI untuk menjelaskan KEBENARAN tersebut, dan seluruh KEBENARAN itu sudah disampaikan oleh nabi, tidak ada yang tertinggal sama sekali, nah… amalkan apa yang diajarkan oleh nabi tersebut, bukan buat-buat amalan sendiri seperti YASINAN DAN TAHLILAN, itu sama saja seperti merasa SOK TAHU dari Allah dan NABI, dan sejatinya mereka itu merasa benar sehingga terus melakukan hal tersebut

  klau anda merasa paling benar, berarti murtad dong? kan yg paling benar hanya Allah ^^

  Mengingatkan bahaya amalan bidah itu disebut merasa paling benar?
  Kok ya lucu ya,.

 20. doif itu lemah , bukan palsu, dan hadist doif itu memiliki kedudukan sebab bersumber jua dari rasulullah saw,

  Terimakasih mas mamat,
  Hadits dhaif adalah hadits lemah, dan itu bukan bersumber dari rasulullah, makanya disebut hadits dhaif, jadi anggapan anda bahwa hadits dhaif itu juga bersumber dari rasulullah, itu anggapan yang sangat lucu, jikan hadits tsb betul bersumber dari rasulullah, maka bukan disebut hadits dhaif, tapi disebut hadits shahih,

  dan kalau hadist palsu tu dia punya kedudukan yang jauh sangat berbeda dengan hadust daif, anda harap belajar kembali kepada ust yang faham sebelum mempublikasikan hal yang sangat bodoh,,,,, yaitu menyamaratakan kedudukan hadist daif dengan hadist palsu.

  Hadits dhaif berbeda dengan hadits palsu, tidak sama derajatnya, kalau hadits dhaif ada kemungkinan menjadi hadits hasan, jika ada hadits2 lain yang menjadi penguatnya, sedangkan hadits palsu selamanya tidak akan menjadi hadits shahih, karena hadits palsu dibuat oleh manusia, bukan berasal dari rasulullah,

 21. Hadits Nabi sangat banyak, dan orang yang mengharamkan yasin tentunya mencari-cari dalil untuk mengharamkannya.

  Tidak ada yang mengharamkan yasin, sebab yasin itu salah satu surat dalam alquran,
  Berbeda dengan yasinan, yaitu ritual khusus malam jumat dengan membaca yasin, maka tidak perlu juga mencari-cari dalil yang mengharamkannya, sebab ritual itu butuh dalil yang memerintahkannya,.. ada dimana perintahnya, baik dalil alquran atau hadits yang menyuruh kita membaca yasin di malam jumat? tolong datangkan dalilnya,. dan jika tidak ada dalilnya, maka otomatis perbuatan tersebut adalah haram dilakukan,. simpel, mudah ,.. ngga perlu repot2 mencari dalil yang mengharamkan,.. sampai kiamatpun tidak akan mendapatkannya

  atau bahkan hal yang halal pun bisa jadi haram.
  lihat itu para teroris !!! Mereka menggunakan dalil Qur’an, tidak hanya hadits

  Kenapa mereka menjadi teroris?? karena kesalahpahaman mereka dalam memahami alquran,
  Karena kebodohan mereka dalam memahami alquran, alquran dipahami menurut akal mereka, menurut hawa nafsu mereka, bukan mengikuti pemahaman para sahabat,
  merekalah orang2 yg terpengaruh pemikiran khawarij,. rasulullah sendiri menyebut orang khawarij ini sebagai anjing-anjing neraka,.

  jika anda belum paham apa itu pemikiran khawarij, bisa baca disini

 22. Mas Admin, judulnya Keutamaan baca Yasin dan hadist2nya. Tapi yang ada malah hadist2 dhaif sampai palsu. Sengaja tidak menampilkan hadist yang shahih atau memang tidak ada?
  Dari sekian hadist dhaif adakah yang hasan? Terima kasih….

  Terimakasih mas,. memang tidak ada hadits yang shahih tentang ritual yasinan,.
  Buat mengundang orang yang demen yasinan agar mau membaca mas,. jadi pakai bahasa ironi gitu, gak ada hadits shahihnya kok mau-maunya dikerjain terus ritual yasinan tsb,.. mdh2an sih mereka sadar,

  Ada buku bagus, buku saku kecil, bentuknya juga persis dengan buku yasinan, judulnya pun yasinan bisa dibeli disini

 23. Anda tentu tahu bukan? bahwa dalam ibadah itu intinya terbagi dua. Yaitu ibadah mahdho dan ghoiro mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah yang sudah baku artinya ibadah yang sudah ditentukan baik waktunya, jumlahnya, cara pengerjaannya.

  contoh sholat, puasa bulan rhomadon dan banyak lagi yang sudah ditentukan baik wktu dan jumlahnya.

  Sedangkan ibadah ghoiro mahdho adalah ibadah yang tidak ditentukan baik wktnya, jumlahnya dan cara pengerjaannya.

  Contoh membaca al-qur’an, berzikir dll.

  seperti yang sekarang sedang dibahas yaitu yasinan. Itu termasuk ibadah ghoiru mahdoh yang cara pengerjaannya bebas artinya tidak di tentukan kapan wktnya, jumlahnya dan bagaimana cara pengerjaannya.

  Jadi intinya bukan berarti semua ibadah yang dikerjakan tanpa ada contoh dari Rosulullah itu bid’ah. Bisa jadi ibadah itu termasuk katagori ibadah ghoiru mahdho.

  Mas,..kata siapa baca quran, berdzikir itu adalah ibadah ghairu mahdhah???

  Itu ibadah mahdhah mas, makanya ada adab-adabnya, bagaimana cara membaca Alquran, juga bagaimana cara berdzikir,.

  Bukti bahwa dzikir itu ibadah mahdhah, Rasul sudah menjelaskan tatacara dzikir setelah shalat, dzikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika mau masuk kamar kecil, keluar kamar kecil,..

 24. kalo ente begini, sama aja ente melecehkan alquran. Yassin itu bagian dari alquran. jadi 1 ayat mana saja ente baca ente dapet pahala. mau itu yassin atau alfatihah. trus salah kalo tiap hari orang baca yassin, al-ikhlas, alfatihah saja gitu?

  Terimakasih mas roni,
  betul sekali yasin itu bagian dari alquran, membaca satu ayat alquran itu berpahala, jangankan membaca satu ayat, Allah memberikan pahala perhuruf yang dibaca

  masalahnya,.. kenapa kok dimalam jumat dibacanya? mana dalil dari rasulullah bahwa yasin itu dibaca di malam jumat?
  justru yang ada,..
  Malam jumat itu disuruh membaca surat alkahfi,.

  Saya kasih gambaran mas,.. anda tahu shalat maghrib? apakah itu ibadah yg mulia? tentu jawabnya iya,..
  Lalu jika ada orang yang sengaja melakukan shalat maghrib diwaktu shalat dzuhur, apakah itu berpahala? kan itu shalat juga, harusnya kan shalat dzuhur,tapi orang tersebut melakukan shalat maghrib,

  tentu amalan orang tsb yang sengaja mengerjakan shalat maghrib di waktu shalat dzuhur tidaklah berpahala, bahkan jika dia meyakini itu adalah ibadah yg benar, maka dia telah berbuat dosa,.. meletakkan sesuatu tdk pada tempatnya, dia telah berbuat kedzaliman,.

  1. berdasar apa anda bilang setiap malam jumat. banyak kok baik musholah maupun masjid tiap malam jumat tidak hanya yassin yang di baca, surah2 lain juga di baca. makanya anda ikut dulu, baru bisa membantah. jangan hanya bisa bilang sesuai kehendak anda. blok ini aneh. jawaban nya jg aneh.

   Mas roni,..
   jika anda jujur, di mana saya bisa melihat atau mendengar, jika malam jumat itu bukan membaca yasin,. tapi membaca surat selain yasin,. tolong tunjukkan,.. saya juga disini mendengar sendiri, dimasjid yg biasa yasinan, pasti melakukannya dimalam jumat,.. dan yg dibaca ya mesti surat yasin,..

   1. ayat kursi, bahkan doa di surrah albaqarah pun ikut terbaca. justru saya bertanya kepada mas, mas pernah ke masjid dan mushalah tidak untuk ikut pengajian. jadi sekali lagi tidak yassin saja yang di baca.

    kalau ayat kursi ada dalilnya, tuk dibaca bukan malam jumat saja mas, tapi setiap malam, karena setan tdk bisa masuk ke dalam rumah yg dibacakan surat albaqarah,. dan ayat kursi masuk di surat albaqarah,.. kalau yasin di malam jumat, mana dalilnya mas?

  2. saya setaip hari mas baca yasin, tadarus walau 1 ain. maaf bukan ria. tapi menunjukkan kepada anda kalau yang anda bilang itu salah. mau surah apa saja, di hari apa saja, malam apa saja gk masalah. jadi jangan pernah anda permasalahkan malam jumat. justru anda itu terlalu sibuk mencari dalil makanya anda bingung sendir, sampai jawab saja ngalor ngidul

   setiap hari baca yasin??
   yang dianjurkan oleh rasulullah membaca alquran itu berurut, dibaca setiap hari, sehingga kita bisa sering mengkhatamkan alquran tersebut, masa setiap hari baca yasin terus?

  3. menganalogikan baca surat yasin dan al kahfi dengan pengerjaan sholat magrib diwaktu sholat dzuhur adalah sangat tidak tepat karena yang satu perbuatan sunah sedang yang satunya lagi perbuatan wajib yang jika salah melakukannya maka akan berdosa sedang membaca al quran tidak demikian tetap aan mendaatkan pahala.
   mungkin kalau mau membuat analogi harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya.

   Okelah jika anda ingin menyandingkannya dengan yang sunnah juga,.
   shalat maghribnya diganti dengan shalat sunnah rawatib, tapi kita menambah rukunya menjadi 2 kali dalam satu rakaat, apakah ini boleh? silahakan anda jawab,.

   1. ASTAGHFIRULLAH. KENAPA BERLARUT-LARUT BEGINI. UMAT ISLAM JANGANLAH BERPECAH BELAH.

    Perbuatan bidah akan menjadikan kaum muslimin berpecah belah, tapi perbuatan sunnah akan membuat kaum muslimin bersatu,.

 25. Andai jika Rosul masih ada,,,saya mau bertanya; Ya Rosul bolehkah saya membaca surat yasin pada malam jumat,dan mudah2an jawabanmu” BOLEH

  ngimpi kali yee..
  Seandainya itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita dalam mempraktekannya,..
  seandainya baca yasin di malam jumat itu baik, tentu para sahabat sudah melakukannya,.
  Ada koq surat yg dibaca tiap malam jumat, atau dihari jumat,.. silahkan baca surat alkahfi,

 26. Sepertinya memang susah beri pencerahan pada mereka yang sudah terbiasa dengan kebiasaan nenek moyang, meski itu kebiasaan yang salah.

  Diberi tahu dengan bukti yang kuat, bukannya difikir pakai otak yang telah Allah anugerahkan ke manusia, malah mengedepankan emosi tanpa dasar.

  Itu juga terjadi di keluarga saya, sangat susah untuk mengajak mereka ke sunnah Rasulullah yang shohih dan cenderung malas mengkaji. Apalagi orang Jawa punya watak ‘sungkan’, jadi serba repot.

  Teruskan berdakwah sesuai sunnah Nabi yang mulia mas, kami yang haus pencerahan senantiasa memberi support dan dukungan do’a. Farrel.

  Terimakasih mas,.
  Kita harus bersabar menghadapi itu semua, dan yang lebih utama, pelajarilah ilmu itu untuk diri kita dahulu,.
  Jangan bersemangat untuk menyampaikannya dahulu, apalagi yg kita sampaikan itu bertentangan dengan tradisi masyarakat,
  Jadi berdakwah juga perlu kepada ilmu berdakwah, bukan sekedar menyampaikan,. berdakwahlah dengan hikmah, sampaikan yg lebih panting terlebih dahulu, baru yg penting, dan semuanya butuh kepada ilmu,

  Jika salah kita dalam menyampaikan kebenaran, maka akibatnyapun kita juga yang menanggung, kita akan dijauhi, bahkan dicap ikut aliran sesat, jadi ini malah berdampak buruk bagi dakwah itu sendiri,. dan jika kita sudah dicap sesat, maka apa yg kita sampaikan tdk akan didengar oleh mereka,

  Dan ini menunjukan bahwa mendakwahi orang yang sudah terbiasa melakukan kebidahan, ini lebih sulit, dan butuh kesabaran,.

  1. taunya kalian berdakwah dengan hikmah,tapi kenyataannya sedikitpun kalian gak menggunakan hikmah dalam menyampaikan..kalian memponis sesat dengan orang2 yang baru mau beribadah.apalagi salafi tempat saya,keterlaluan sifat sok pinternya..

   terimakasih mba,.
   Perbuatan person atau akhlak person yg mengaku salafi, tapi akhlak atau cara dakwahnya jelek, itu bukan berarti manhaj salaf itu jelek,
   salafi (pengikut manhaj salaf) itu juga manusia, bukan malaikat, bukan nabi, jadi terkadang cara-cara mereka berdakwah, atau akhlak mereka ada yg kurang bagus,.. apalagi kadang ini terjadi pada orang yang baru pertama kali mengenal manhaj salaf, sedang semangat-semangatnya, sehingga bertindak yg diluar kendali, atau tanpa ilmu berdakwah,.. ini juga dulu saya alami sendiri, alhamdulillah sekarang sdh tahu, cara saya dulu adalah salah,.. ibarat orang yang baru pertama kali belajar pencak silat dan baru sabuk hitam, baru belajar jurus, sdh “petakilan”, banyak tingkah, padahal gurunya saja yg sdh tinggi jurusnya tdk seperti itu,.. itu gambarannya

   seandainya mba hanya menilai dari person salafi, maka kita bisa saksikan kebanyakan di negeri kita, para koruptor adalah orang islam, pelacur org islam, garong juga orang islam, bahkan para teroris juga orang islam mba, pencopet yg di bis org islam juga,.. nah, apakah berarti islam itu jelek???

   Hanya org bodoh saja yg menilai seperti itu

   ya Alloh jauhkan sifat2 orang salafi yang merasa pinter dari Alloh dan Rosullnya dari diri ku dan semua anak keturunan ku.
   AMIIIIIN.

   Semua kaum muslimin wajib mengikuti manhaj salaf ( cara beragama dengan pemahaman para sahabat) jika ingin selamat dunia akherat,.
   Kata siapa? Allah yang mengatakannya,baca surat attaubah ayat 100 dan Allah mengancam kepada mereka yg menyelisihi manhaj salaf, Allah ancam dengan kesesatan dan neraka, silahkan baca surat annisa ayat 115

   Saya aminkan doa anda,,, dan saya juga berlindung dari sifat salafi yang seperti itu,.

   Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah kepada saya, anda, dan kaum muslimin semua, sehingga bisa merasakan manisnya manhaj salaf ini, karena inilah satu-satunya jalan keselamatan

 27. Mas, knapa coment2 saya di hapusi semua…

  maaf, bikin komentar yg sedikit bermutu dong, biar ditampilin, kemukakan dalilnya, bukan dengan perasaan anda, atau emosi belaka,
  saya sih gampang mas atau mba, jika baca yasin di malam jumat itu ada perintahnya dari rasulullah, saya juga mau mengamalkannya, akan saya posting disini juga, ngga pakai malu-malu mba, mas,..

  Urusan ibadah itu adalah hak Allah dalam penentuan amalannya, tatacaranya,dan waktu serta jumlahnya,. bukan menurut kita,
  janganlah kita membuat cara-cara sendiri dalam beribadah, dalam berislam,.. islam sudah sempurna,

  kreatif dalam urusan dunia, mungkin ada bagusnya, ada baiknya, tapi kreatif dalam urusan ibadah, urusan syariat Allah, mengoplos ajaran2 ibadah sesuai selera kita, itu tercela di dalam islam,

  Kita ibaratkan begini saja mas,.. mba,..
  jika kita habis dioperasi, atau sakit jantung parah, lalu oleh dokter kita diberi obat, atau diberikan resep yg mana obat tersebut, atau resep, apakah kita berani menebus dengan hal yg selain dari ketentuan yg ada dalam resep tersebut? kita mereka2 sendiri obatnya,..

  tentu sangat riskan,. bisa berbahaya bagi pasien tsb,.. nah,.. urusan akherat, urusan agama , ini lebih berat lagi mas, mba,. konsekwensinya adalah akherat kita yg dipertaruhkan gara2 kita beribadah sesuai cara2 yg tidak diajarkan oleh rasulullah,

  Apakah anda mau menyesal kelak ketika di akherat, dan penyesalan di akherat tidak ada gunanya,…

 28. aq cuma mau tanya aj kok.
  baca alquran dapet pahala gk?
  kapan boleh baca alquran?
  yasin termasuk alquran gk?
  klo yasin termasuk alquran boleh dong dibaca malem jumat.
  satu lagi, cpa yg mengatakan bila tidak ada dalil dr alquran ato hadits berarti haram?

  Kalau pas baca yasin eh kebetulan pas malam jumat, itu ga apa2,

  Tapi mengkhususkan malam jumat untu baca yasin, ini apa-apa, ini bid’ah, ga dapat pahala, bahkan dapat dosa

  Jadi tidak setiap baca alquran itu otomatis mendapatkan pahala,
  dilihat seperti apa praktek pelaksanaanya,

  Akibat cara yang salah, sharusnya mendapatkan pahala, eh malah dapat dosa

 29. Perlu kita ketahui, walaupun dalil tentang keutamaan beberapa surat pada al Quran, terutama surat Yasin, kebanyakan adalah lemah bahkan maudhu, namun bukan mempunyai makna bahwa membaca surat yasin itu terlarang. Surat Yasin adalah bagian dari al-Quran yang memang jelas mempunyai keutamaan siapa yang membacanya. Dan perintah membaca al-Quran dalinya sangat jelas baik dari al Quran maupun Sunnah Nabi.

  Begitu pula menentukan kapan kita membacanya, selama waktu kita membaca tidak di tempat yang ada larangan khusus, maka tentu saja tidak ada satupun yang Tahu tentang Islam berani melarangnya.

  Terimakasih mas , komentar yang bagus,
  Perlu anda bedakan tentang perintah dan larangan, semua ibadah itu ada perintahnya, demikian juga tentang membaca alquran, ada perintahnya, jadi boleh dibaca kapan saja, di waktu atau hari apa saja,..

  masalah timbul adalah jika kita mengkhususkan surat tertentu, dan di wakti tertentu yg itu tdk ada ketetangannya dari nabi, maka ini jelas terlarang, dan merupakan amalan yang diada-adakan alias bid’ah

  Adapun mengkiaskan sholat Magrib 7 rokaat tidak ada larangan jadi boleh hukumnya, adalah suatu kebodohan, yang tidak bisa membedakan antara ibadah yang kaifiyahnya dan waktunya telah ditentukan dengan ibadah membaca al quran yang waktu dan jumlah ayat yang akan kita baca tidak ditentukan.

  Nah itu pula jawaban saya untuk orang yang mengkhususkan surat tertentu dibaca dengan mengkhususkan waktunya tanpa ada keterangan dari nabi, itu juga merupakan kebodohan, menggunakan keumuman perintah bacaan alquran, tapi dia mengkhususkan kemuman tersebut

  Kalau semua ibadah yang ghoiru muqoyyad juga minta harus ada dalil khusus, maka semua kebaikan tidak akan bisa kita lakukan.

  misalnya kita bersedekah pada jam 9 pagi, kemudian ada orang berkata mana dalilnya kamu bersedekah pada jam sembilan pagi ini, kalau gak ada dalilnya berarti terlarang.

  Nah, itu pula yang dilakukan oleh orang yang mengkhususkan surat dan waktu membacanya, dia telah mengkhususkan hal yang umum,

  Kalau diibaratkan misal Allah menganjurkan sedekah tanpa membatasi waktunya, eh dia mengkhususkan sedekah setiap jam 9 pagi itu ada keutamaan,

  Kalau begini memahami agama maka saya hanya bisa berkata ” Masya Allah La haula walaa quwwata illa billah”.

  Nah untuk orang yang mengkhususkan baca surat yasin di malam jum’at, apa yang anda ucapkan ?
  Kalau saya mengucapkan, innaa lillaahi wa innaa ilaihi rajiuun, ini musibah..

 30. nu nulis blog iemah sesat

  terimakasih kang japroot,.
  Dulu rasulullah yg sangat bagus akhlaknya, disanjung oleh kaum quraisy, tapi setelah mendakwahkan dakwah tauhid, maka rasulullah dicela,dihina, dianggap orang gila, sesat, dll..
  sama dengan sekarang mas,.. org yg mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah yg diajarkan rasulullah juga akan dicap sesat,.. wajar kang,..

  1. hemmm rupanya anda merasa nabi ya ya panteslah semua yang di lakukan orang salah hanya amalan saudara aja yang bener.yang gak ikut anda sesat,cepat tobat mang….

   terimakasih mba nafisa,..
   saya juga mengerjakan shalat maghrib 3 rakaat, sebagaimana rasulullah juga melakukan shalat maghrib 3 rakaat,.. apakah jika saya melakukan seperti itu berarti saya merasa sebagai nabi?.. hadeeh… pusing dah kalo pemahamannya kayak gini mba,..

   Jika kita menyebarkan dakwah rasul, ajaran yg betul2 diajarkan oleh rasulullah, masa kita dituduh merasa sebagai nabi?

 31. Assalaamu’alaikum

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  melihat komentar” orang lain kebanyakan orang yang belum tau tentang manhaj salaf,.
  saya jadi tertawa sendiri karena mengingatkan saya pada masa di mana saya suka melakukan bid’ah..
  masyallah..

  yah, begitulah mas, hidayah itu sungguh mahal,. tidak semua orang memahami dan menerima apa itu manhaj salaf, kita patut mensyukuri nikmat ini, nikmat hidayah manhaj salaf,

  semoga mereka semua di berikan hidayah oleh Allah sehingga bisa lebih mengenal islam secara kaffah,kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah..
  amin..

  Amiin,..

 32. assalamu’alaikum,

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  sebelummnya saya mau bertanya setiap pagi hari saya membaca surat yassin dan surat al waqiah apa amalan yang saya lakukan tidak diterima oleh Alloh. atau termasuk bid’ah.

  Lebih baik ditinggalkan amalan tersebut, karena rasulullah tidak mengajarkan hal yang demikian,.

  Berikut nukilan pertanyaan yg sama

  Benarkah Membaca Surat Al Waqi’ah Rezeki Jadi Lancar?

  Pertanyaan:
  Assalamu’alaikum

  Saya pernah membaca tentang khasiat Surat Al Waqi’ah yang dapat mendatangkan rezeki. Apakah benar QS. Al Waqi’ah tersebut dapat mendatangkan rezeki/kebaikan? Apakah ada hadis yang shahih mengenai hal ini? Dan apakah boleh saya membaca Alquran setelah itu berdoa memohon kebaikan/rezeki Allah Subhanahu wa Ta’ala? Terus terang saya takut bid’ah namun saya membutuhkan rezeki untuk kepentingan keluarga dan pribadi saya. Mohon penjelasannya Ustadz.

  Terima kasih, wassalamu’alaikum

  Dari: Andri WP

  Jawaban:
  Wa’alaikumussalam

  Keutamaan surat Al Waqi’ah memang disebutkan di dalam banyak hadis, akan tetapi semua hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena sebagiannya lemah, bahkan ada yang palsu. Berikut ini di antara contoh hadis tersebut:

  من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا

  “Barangsiapa membaca surat Al Waqi’ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya.”

  Hadis di atas dikeluarkan oleh al Harits bin Abu Usamah dalam kitab Musnad-nya, no. 178, dikeluarkan pula oleh Ibnu Sunniy dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, no. 674, dikeluarkan pula oleh Ibnu Bisyron dalam Al ‘Amali, I:38:20, dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dan selainnya. Semuanya berasal dari jalan Abu Syuja’ dari Abu Thoyyibah dari Abdullah bin Mas’ud radliallahu’anhu

  Keterangan
  Hadis ini lemah karena dalam silsilah perawinya ada seorang yang lemah.

  Al Imam Adz Dzahabi rahimahullah berkata,” Abu Syuja’ adalah seorang yang tidak jelas, tidak dikenal. Demikian juga ia meriwayatkan dari Abu Thayyibah, siapa Abu Thayyibah itu?” (maksudnya dia adalah perawi yang tidak dikenal juga)

  Al Munawi rahimahullah dalam Fathul Qadir berkata,” Imam Az Zaila’i mengatakan bahwa ada perawi yang riwayatnya banyak cacat dari berbagai sisi. Pertama, riwayatnya terputus sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad Daruquthni dan lainnya. Kedua, isi hadisnya munkar sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad. Ketiga, perawi adalah orang-orang yang lemah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari. Keempat, sungguh hadis ini berguncang dan telah sepakat atas kelemahan hadis ini di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Abu Hatim Ar Razi, putranya, Imam Ad Daruquthni, Al Baihaqi dan selainnya…”
  (diringkas dari buku Silsilah Adh Dha’ifah, no. 289)

  Kemudian hadis lainnya adalah

  من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، ومن قرأ كل ليلة {لا أقسم بيوم القيامة} لقي الله يوم القيامة ووجهه في صورة القمر ليلة البدر

  “Barangsiapa yang membaca surat Al Waqi’ah setiap malam maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Dan barangsiapa setiap malam membaca Surat Al Qiyamah maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat sedangkan wajahnya bersinar layaknya rembulan di malam purnama.”

  Keterangan
  Hadis di atas adalah PALSU / MAUDHU’ yang dikeluarkan oleh Ad Dailami dari jalan Ahmad bin Umar Al Yamami dengan sanadnya sampai Ibnu ‘Abbas radliallahu ’anhuma dan disebutkan oleh Al Imam As Suyuthi dalam Dzailul Ahadis al Maudhu’ah no. 177. Imam Ahmad berkata,” Ahmad al Yamami adalah rawi yang kadzdzab (yang suka berdusta).”
  (dikutip dari buku Silsilah Adh Dha’ifah, no. 290)

  Diambil dari majalah AL FURQON edisi 07 th ke-8 1430H / 2009M hal. 04

  Publis ulang oleh KonsultasiSyariah.com

 33. afwan pak saya izin share artikel yasin ini,semoga bermanfaat,.
  syukron..

  silahkan saja mas,.. bebas…
  afwan,..

  1. hehehe matur suwun sanget nggeh pak, banyak komentar dan artikel yang jadi ilmu buat saya..
   mugi-mugi kulo saget kepanggih kalian penjenengan..

   nggih, sami-sami, griyone teng pundi mas?

 34. ✽̶┉♏∂ƙ∂șîħ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴ banyak kepada admin membuka pemikiran saya manjadi cerah, krn dulu saya perna berdebat dengan sahabat saya sendiri tentang membaca surat yasin pada malam jum’at, ϑαπ perdebatan kami gantung ϑαπ saya tidak setuju dengan pemikirannya, setelah saya membaca bahkan melihat jawaban2 dari komentar Чªπğ admin jawab saya menjadi lebih mengerti.

  Khusus di indonesia ini sudah sudah berkaratnya perbadaan fanatisme antara NU ϑαπ Muhammadiah, ϑαπ saya minta kepeda admin, Berniatlah Untuk berdakwah meluruskan agama bukan Fanatisme Ogranisasi, saya setuju dengan ke2 organisasi NU &Muhammadiah, NU penambahannya sangat banyak, ϑαπ muhammadiah keterlaluan singkatnya.

  Tp banyak Чªπğ di lakukan kedua organisasi ini Чªπğ sesuai dengan ajaran agama islam, tapi banyak juga figur2 Чªπğ merusak demi kepentingan ϑαπ sensasi Чªπğ walau pun sensasinya di sadarinya salah.

  Terimakasih mas akmal,
  Allah memerintahkan kita untuk BERSATU, tidak boleh berkelompok2 dgn membuat ormas-ormas, karena itu akan memecahbelah kaum muslimin, muhammadiyah atau NU , adanya ormas2 yang mengatasnamakan islam itu justru bertolakbelakang dgn ayat alquran juga hadits.

  Dengan mengikuti ormas akan membuat pengikutnya berloyal kepada ormas tersebut, sehingga jika ada kebijakan ormas yg menyelisihi ajaran rasulullah, maka kebijakan ormas yg diikuti,, seharusnya sikap yg benar adalah kita wajib loyal kepada hadits yg shahih, walaupun menyelisihi kebijakan ormas,. karena ormas hanyalah sarana saja, bukan patokan kebenaran,

  Sempel Sederhan memang islam ini bahkan ☺яåήԍ awam pun ¦в̳̿¦ȋs̲̅|a̲̅| mengerti, tp terkadang ☺яåήԍ Чªπğ berilmu Чªπğ sering membuat mereka kebingungan, Cukup dengan Mempercayai Adaya اَللّهُ Melaksanakan Kewajiban, Mempedomani Al Qur’an ϑαπ Al Hadis Чªπğ telah ditetapkan Oleh اَللّهُ, Keikhlasan, Niat, ϑαπ Memilih Pemimpin Чªπğ Seakidah, Membantu Чªπğ Tidak mampu ϑαπ tidak tau,

  Setau saya menurut sejarah Чªπğ saya baca Nabi itu tidak pernah memberatkan ummatnya ϑαπ dia tau seberapa kemempuan ummatnya untuk beribadah kepeda اَللّهُ contohnya, sejarah mengapa sholat itu lima yaktu?

  Kenapa tidak lebih dari lima waktu?

  Makanya agama itu jάทgάท ditambah2hi ϑαπ jάทgάท direnovasi, memang kembali kepembahasan duniawai kalaulah semua ummat didunia ini berfikiran lurus ϑαπ satu pemikiran, ϑαπ tidak Ǻϑäª Чªπğ melanggar siapa laigi penghuni neraka,

  Kembali kepada islam yang diajarkan oleh rasulullah kepada para sahabatnya, itulah satu-satunya kunci menuju kejayaan dan persatuan islam yg hakiki,

 35. klw comment sambil mikir donk (jangan sambil b*r*k…) sudah dikasi tau : Islam ini agama Allah yg bikin, jadi Allah juga yg kasih aturan (lewat Pesuruh-Nya), masih juga bikin inovasi baru, Hati2 lho.. juri nya (yakni Sang Pemilik Dunia-Akherat) bisa mendiskualifikasi orang2 yg gak ikut aturan NYA lho…..

 36. Dulu Islam itu dianggap ASING dan suatu saat akan kembali TER-ASING. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing…!!! Allahu Akbar..!!

 37. Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

  Pa sy mau tanya:

  1. Apakah ada dalil yg shahih yg mengharuskan kita menganut mahdzab tertentu, jika jwbnnya “harus”, apa tujuannya?.

  sudah diposting tentang hal yang anda tanyakan, selengkapnya baca disini

  2. Apakah Kaum Shalaf jg menganut salah satu mahdzab, jika jwbnya “YA”, lalu mahdzab apakah yg mereka anut/ikuti..?. demikian prtnyaan sy, seblm & sesudahnya sy ucpkn bnyk terimakasih,

  Tidak, kaum salaf hanya mengikuti dalil yg shahih dari rasulullah,. para imam madzhab juga mengikuti pemahaman salafus shalih, dan melarang pengikutnya utk taklid kepada madzhabnya,.

  silahkan baca artikel tentang taklid, silahkan baca disini

  Lihat juga video ini,

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rk5-VKk7A5Y

  Wassalaam..

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

 38. saya mw bertanya saya orang yang awam dalam beragama:
  1. salahkah bila sehabis shalat berjamaah berzikir bersama lalu berdoa bersama(terangkan dalilnya)
  2.mengapa yasinan disalahkan?

  Terimakasih mas adilubis, yang ditanyakan harusnya mana dalil tentang dzikir bersama setelah shalat berjamaah, dan mana dalil yasinan,
  Jika itu diajarkan oleh rasulullah, dan dalilnya shahih, kita juga akan melakukan kedua hal tersebut,.
  Islam sudah sempurna, semua ajaran sudah rasulullah ajarkan, demikian pula tatacara berdzikir atau tatacara membaca alquran, Rasulullah sudah ajarkan, kewajiban kita adalah mengikuti apa-apa yg diajarkan oleh rasulullah, bukan mengikuti ajaran2 yg kita dapati di masyarakat, namun tidak ada contohnya dari rasulullah,…

  Agama ini milik Allah, makanya dalam beribadaah kita wajib mengikuti tatacara yg sudah Allah tetapkan, dan sudah rasullah sampaikan kepada umatnya, tanpa ada yg tertinggal,.

  3. ta’ziah harusnya seperti apa????

  ta’ziyah yg sesuai contoh rasulullah silahkan baca di postingan ini

  1. dalilnya seperti apa tolong dijelaskan

   Bagi yang mengamalkan amalan tersebut justru yg disuruh menunjukkan dalilnya, juga apakah shahih atau tidak dalilnya, bukan kita yg ditanya mana dalil yang melarang amalan tersebut,.
   Jika mereka tidak bisa menunjukkan dalil yang shahih, berarti kewajiban mereka atau kewajiban kita meninggalkan amalan-amalan yg tidak ada dalilnya, karena hukum asal ibadah adalah terlarang, hingga ada dalil yang memerintahkannya,.

   1. karena saya tidak tahu makanya saya bertanya kepada anda.anda malah menyuruh saya bertanya pada mereka. saya masih awam dalam beragama.mohon penjelasannya?????

    Kalau anda bertanya kepada saya, saya tidak tahu dalilnya, makanya saya tidak melakukan amalan tersebut,
    Jika ada dalilnya, dan dalil tersebut shahih, maka saya akan melakukan amalan tersebut,.. begitu mas,. dan suatu amalan itu adalah nunggu dalil dulu, jika ada dalilnya dikerjakan, tapi jika tidak ada dalilnya, jangan dikerjakan, jadi tanyalah kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, mudah-mudahan mas adi lubis bisa paham dengan jawaban saya,

    sebab apa-apa yg tdk diajarkan oleh rasulullah tentang suatu amalan ibadah, sampai kiamatpun tidak akan menemukan dalilnya, karena memang itu bukan bagian ajaran islam, tapi murni hasil rekayasa manusia,

   2. kalo tidak ada dalil kenapa dilarang dan disalahkan???
    padahal itukan bisa memperkuat shilaturrahmi dan ukhuwah islamiah………..

    Terimakasih mas adilubis,.
    Agama islam ini milik Allah,.
    Demikian pula pembuat syariat ini, yang membuat adalah Allah, dan sudah disampaikan oleh Rasulullah,
    Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah,
    Maka dalam tatacara ibadah, wajib mengikuti syariat yang sudah Allah tetapkan, dan rasulullah ajarkan,.

    Syarat diterimanya ibadah ada 2 : 1. Ikhlas 2. mengikuti contoh rasulullah,. KEDUA-DUANYA WAJIB ADA, hilang salah satunya, maka amalan ibadah kita sia-sia, bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa,. dan amalan yg kita lakukan tidak dianggap sebagai ibadah yang benar,

    Jadi ibadah itu nunggu dalil, ada dalilnya kita kerjakan, jika tidak ada dalilnya kita tinggalkan, dan ISLAM SUDAH SEMPURNA, semua yang mendekatkan kita ke surga,rasulullah sudah ajarkan, dan semua yang menjauhkan kita dari neraka sudah diajarkan pula,. kita TINGGAL MENGIKUTI, bukan membuat tatacara baru dalam beribadah yang tidak ada dalilnya,.

    BUKAN tidak ada dalilnya kok dilarang, atau mana dalil yang melarangnya?
    JUSTRU yang kita tanyakan kepada para pelaku kebidahan, mana dalil yang menyuruh melakukan amalan tersebut,. Rasulullah saja tidak melakukannya, demikian pula para sahabat, imam yang empat,.

    Apakah para pelaku kebidahan itu merasa lebih baik dari amalan rasulullah, sehingga melakukan amalan2 yg tidak dicontohkan oleh rasulullah?

    Jika yang ditanyakan tidak ada dalil yang melarangnya, saya tanya , apakah boleh kita shalat maghrib 5 rakaat? .. kan tidak ada dalil yg melarangnya,.. apa jawab anda?
    sebaiknya anda tonton video durasi 7 menit ini, insya Allah anda akan paham,

    silaturahim tidak dibina diatas kebidahan, karena kebidahan itu hakekatnya adalah kemaksiatan terhadap Allah dan rasulnya,.

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rk5-VKk7A5Y
    saya mw bertanya ta’ziah di jaman rasulullah seperti apa????

    Untuk ta’ziyah yg diajarkan oleh rasulullah silahkan baca ulasannya disini

 39. Kebanyakan dari mereka yang ikut ritual yasinan tidak paham makna dan arti dari surat yasin yang mereka baca, padahal mereka banyak yang hapal lho karena begitu seringnya dibaca.

  Membacanya juga super cepat tanpa memperhatikan panjang pendek, makhroj dan tajwid yang benar. Banyak pelaku yasinan yang tidak shalat dalam keseharian mereka. Ini adalah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita. Mereka kira hanya dengan yasinan mereka sudah melakukan amalan shalih yang malah mengalahkan amalan wajib bagi setiap muslim.

  Kalau sudah peringatan seribu hari kematian, mengundang orang untuk melakukan khataman yang selesai dibaca hanya dalam beberapa jam. Saya jamin orang Arab sendiri akan kesulitan mengenali surat apa yang sedang dibaca oleh pembaca Al Quran yang ekspres tersebut.

 40. Ingat Al-Qur’an itu 30 Juz. Isinya bukan Yasin saja. Dan juga ingat Firman Allah di Surah Al-A’raf ayat 204 , jadi bukan kayak orang Nasrani baca rame-2 (koor). Kalau kita ya ….Yasinan…..
  Tapi seorang yang baca , dan yang lain menyimaknya. serta tadabburi isi dan kandungannya.
  Bahkan di dalam Surah Yasin ayat 69 , Allah SWT melarang kita bernyanyi , kenapa ini yg kita lakukan.

  Berdoa dan berzikir bersama .
  Kalau untuk belajar ya silakan saja. Cuma ini mungkin sumber kesalahan, mungkin ulama kita terdahulu membaca beramai-2 untuk belajar. Tapi kok jadinya keterusan. Kayak orang di Gereja aja membaca Injil yg palsu secara koor (beramai-2) atau pastor/pendetanya baca kencang-2 lalu yg hadir bilang Ameeen.

  Ingat surat Al-Baqarah ,ayat 120 ; Tanpa kita sadari kita beribadah tapi dengan cara-2 yg mereka lakukan, seperti :

  Nasrani senang berpesta-2 , kita juga mencontohnya, bahkan dengan makan-minum berdiri (padahal jelas Nabi melarangnya).
  Semua kegiatan kelahiran (Natal) , naiknya Yesus ke langit (hari berbangkit) , paskah , kematian dll mereka rayakan. Kita juga begitu dengan ngerayain Maulid , Isra’ Mi’raj , Nuzul Qur’an , haulan , tahlilan , Yasinan.
  Injil dinyanyi-2in. Sekarang dengan hebatnya Al-Qur’an , Zikir bahkan Do’a pun disampaikan dengan nyanyian-2. Yang jelas-2 Nabi SAW melarang kita bernyanyi.

  Wallahu’alam

  Terimakasih tambahannya,.
  SEsuai dengan apa yang dikabarkan oleh rasulullah, bahwa umat islam akan mengikuti tradisi orang yahudi dan nasrani,..
  Mudah-mudahan kaum muslimin tersadar dari realita ini,.
  Beribadahlah sesuai petunjuk rasulullah, bukan menyelisihi petunjuk rasulullah,sehingga terjatuh kedalam perbuatan bidah

 41. JANGAN JANGAN INI BLOG MILIK ORANG WAHABI YG SUKA MENYESATKAN ORANG LAIN YG BIKIN KERUH & BIKIN RUSAK UKHUWAH ISLAMIYAH

  wah, blog saya dikomentari oleh yusuf qordowi, jadi blog ngetop nih,
  Apa itu wahabi, kok wahabi begitu dibenci? sebaiknya baca tulisan ini, penyebab wahabi menjadi dibenci, silahkan klik disini yah,

 42. oke saya gk akan yasinan, tpi saya akan menyuruh anda baca yasin saya menirukannya. saya tidak akan tahlilan, tapi saya akan menyuruh anda baca laa ilaaha illalloh trs saya menirukannya

  terimakasih mas,.silahkan saja baca yasin, baca tahlil, tidak ada yang melarang,
  silahkan baca kapan saja, jangan mengkhususkan baca yasin saat momen tertentu, hari tertentu,.
  silahkan baca tahlil kapan saja, jangan mengkhususkan hari tertentu, atau momen tertentu jika mau baca tahlil,.

  silahkan,.. silahkan,… tidak ada yang melarang,.. yasin bagian dari alquran, dan tahlil adalah dzikir yang paling agung,. silahkan dibaca,.

  tapi CATET,…

  jangan mengkhususkan hari tertentu atau momen tertentu membaca kedua hal tersebut, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya,… monggo mas baca yasin,. tapi bukan yasinan,… monggo mas baca tahlil, tapi bukan tahlilan,… monggo….

 43. mengkhususkan baca surat al ikhlas aja diperbolehkan kenapa yasin tidak diperbolehkan. adakah larangan mengkhususkan suatu ayat Alloh?

  terimakasih mas, siapa yang mengkhususkan membaca surat al ikhlas mas? tolong sebutkan, dan jika ada yang melakukan seperti itu, siapa yang membolehkan orang tersebut melakukan hal tersebut? silahkan jawab,.

 44. sesuatu yg baru, yg tidak ada sebelumnya di dalam masalah agama,peribadatan,yg di buat oleh orang kemudian dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri (syari’at) dimaksudkan mengerjakannya utk mendekatkan diri kepada Alloh dg mengharapkan ganjaran pahala” itulah BID’AH
  ===================
  Mari kita bahas bersama
  Berikut saya sertakan dalil yang lengkap :
  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

  Dari Jabir bin Abdillah berkata : Jika Rasulullah berkhutbah maka merahlah kedua mata beliau dan suara beliau tinggi serta keras kemarahan (emosi) beliau, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan perang seraya berkata:
  “Waspadalah terhadap musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari, waspadalah kalian terhadap musuh yang akan menyerang kalian di sore hari !!”.
  Beliau berkata, “Aku telah diutus dan antara aku dan hari kiamat seperti dua jari jemari ini (Nabi menggandengkan antara dua jari beliau yaitu jari telunjuk dan jari tengah)
  dan beliau berkata :
  “Kemudian daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur’an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dan sebagian besar bid’ah adalah kesesatan”
  (HR Muslim no 2042)

  Jika saya menjawab dengan pendapat imam Syafi’i,
  ————————–
  البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة، فهو محمود، وما خالف السنة، فهو مذموم
  “Bid’ah itu ada dua macam yaitu bid’ah mahmudah (yang terpuji) dan bid’ah madzmumah (yang tercela). Jika suatu amalan bersesuaian dengan tuntunan Rasul, itu termasuk amalan terpuji. Namun jika menyelisihi tuntunan, itu termasuk amalan tercela”
  ————————–
  tentu anda masih ngeyel setenagh mati, karena anda memahami
  وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
  “dan setiap bid’ah adalah kesesatan”
  bukan “dan sebagian besar bid’ah adalah kesesatan”

  BENARKAH SEMUAH BID’AH ADALAH KESESATAN ?
  Jika Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan setiap bid’ah adalah kesesatan, Tetapi Rasulullah tidak mengartikannya seperti itu,…

  MARI KITA BUKTIKAN :
  Bagaimana Rasulullah menerapkan hadits diatas,

  حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

  Ketika rasul mengutus Mu’adz RA ke Yaman, beliau bertanya:
  wahai Mu’adz, bagaimana caramu memberikan putusan/hukum?

  Dia menjawab; aku memutuskan/menghukumi berdasarkan ketentuan dari Al-Qur’an.

  Lalu Rasul bertanya lagi: bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran?

  Mu’adz RA menjawab : maka aku memutuskan berdasarkan sunnah

  Rasul s.a.w. Rasul bertanya lagi: bagaimana bila tidak kau temukan dalam sunnah Rasul ?

  Mu’adz RA menjawab: maka aku berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri.

  Rasul bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk/taufik kepada duta Rasul SAW.
  ——————–
  PERHATIKAN PERTANYAAN RASULULLAH :
  Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? dan
  bagaimana bila tidak kau temukan dalam sunnah Rasul ?

  Jawaban Muadz bin jabal :
  “maka aku berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri.”
  dan jawaban Mu’adz dibenarkan oleh Rasulullah.
  ———————
  Anda tau apa maksudnya ?
  Pertanyaan Rasulullah,
  Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? dan
  bagaimana bila tidak kau temukan dalam sunnah Rasul ?
  Pertanyaan ini mengarah “memberi hukum pada perkara baru” yang tidak ditemukan dalam Al Qur’an maupun Sunnah.

  Sedangkan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, sengaja membelokkan pemahaman hadits “وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ” dengan arti :
  “Semua bid’ah adalah sesat !!!”

  Sehingga anda dan teman-teman ada menghukumi :
  Tahlilan, Yasinan, Maulidan dll sebagai perkara yang baru dan sesat.

  Disini terlihat jelas, anda tidak mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab.
  ———————–
  kembali pada hadits diatas
  “Kemudian daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur’an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dan semua bid’ah adalah kesesatan”

  Jika yang dimaksud Rasulullah “وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ” adalah seluruh bid’ah, maka tidak mungkin Rasulullah membenarkan jawaban Mua’adz bin Jabal :
  “maka aku berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri” .

  Dan Rasulullah akan melarang Mu’adz RA dalam berijtihad dalam memberikan hukum pada perkara baru, karena perkara baru yang tidak ada dalam Al Qur’an maupun Sunnah adalah sesat.

  Akan tetapi kenyataannya Rasulullah mebolehkan memberi hukum terhadap perkara baru dengan Ijtihat, jika perkara tersebut tidak bertentangan dengan Qur’an maupun Sunnah.

  Karena membuat perkara baru atau memberi hukum terhadap perkara baru perlu hati-hati, maka Rasulullah pun mendo’akan Muadz RA “segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk/taufik kepada duta Rasul SAW”.
  =============
  Dengan demikian, Pendapat imam Syafi’i diatas adalah benar, sedangkan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah dan menyesatkan.

  Disamping itu anda harus menerima hadits ini sebagai dasar adanya dua bid’ah Bidah yang baik dan bid’ah yang jelek (Bid’ah Hasanah dan bid’ah Sayyi’ah)

  عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ
  رواه مسلم

  “Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.”
  (HR. Muslim [1017]).
  =====================
  Anda terbukti salah total jika mengatakan Tahlilan, Yasinan, Maulidan dll. adalah perkara baru yang sesat.

  Tahlilan Tahlilan, Yasinan, Maulidan dll. (yang dilakukan kaum Aswaja) merupakan pengamalan dari ayat Al qur’an maupun Hadits, dan tidak bertentangan sama sekali.
  Jika anda menghukumi perkara tersebut, contohlah Rasulullah ketika mengajari Mu’adz RA dalam memberikan hukum pada perkara baru,…

  Tidak langsung berkata :
  BI’DAH !!! BI’DAH !!! BI’DAH !!!
  SESAT !!! SESAT !!! SESAT !!!

  Kembalilah pada ajaran Rasulullah dan tinggalkan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang terbukti sesat….!!!

  TErimakasih mas ahmad, pertanyaan saya belum dijawab pada komentar sebelumnya, ini lho pertanyaannya

  Siapa yang membenarkan perbuatan sahabat tersebut?

  Saya tambah lagi deh, siapa yang membenarkan pernyataan sahabat muadz bin jabbal?

  Betul sekali imam syafii membagi bidah menjadi dua, tapi baca pula dong apa yang dimaksud bidah hasanah menurut imam syafii, ini lho perkataan imam syafii :

  perkataan Imam As-Syafi’i dan perkatan Al-Izz bin Abdissalam rahimahumallah.

  Adapun perkataan Imam As-Syafi’i maka sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah dengan sanad beliau hingga Harmalah bin Yahya-,

  ثَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِي يَقُوْلُ : البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هِيَ

  Dari Harmalah bin Yahya berkata, “Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i berkata, “Bid’ah itu ada dua, bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang tercela, maka bid’ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid’ah yang menyelisihi sunnah adalah bid’ah yang tercela”, dan Imam Asy-Syafi’i berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottob tentang sholat tarawih di bulan Ramadhan “Sebaik-baik bid’ah adalah ini” (Hilyatul Auliya’ 9/113)

  yang dimaksud imam syafii itu adalah bid’ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid’ah yang menyelisihi sunnah adalah bid’ah yang tercela”,

  silahkan baca artikel selengkapnya disini

 45. tentang pengkhususan surat al ikhlas

  Seseorang dari kaum Anshar menjadi imam di masjid Quba. Ia selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Ia melakukannya setiap rakaat.
  Jamaah masjid menegurnya:

  ”Kenapa anda selalu memulainya dengan Al-Ikhlas, bukankah surat Al-Ikhlas cukup dan tidak perlu membaca surat lain, atau engkau memilih cukup membaca Al-Ikhlas atau tidak perlu membacanya dan cukup surat lain.”

  Ia menjawab:

  “Saya tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas, kalau kalian setuju saya mengimami dengan membaca Al-Ikhlas maka saya akan mengimami kalian, tapi kalau kalian tidak setuju maka saya tidak akan jadi imam.” Mereka tahu bahwa orang ini yang paling baik dan tidak ingin kalau yang lain mengimami shalat.

  Ketika Rasulullah datang mengunjungi, mereka menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw bertanya pada orang tersebut;

  ”Apa yang membuatmu menolak saran teman-temanmu? Dan Apa yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat?” Ia menjawab: ”Saya mencintainya (Al-Ikhlas).”

  Rasulullah berkata:

  ”Kecintaanmu terhadap surat Al-ikhlas memasukanmu kedalam syurga!” (HR Bukhori no.741).

  Nah hadits diatas menjelaskan BIDAH yang dilakukan sahabat dan tidak dilakukan Rasulullah.

  APAKAH SAHABAT ITU PELAKU BID`AH SESAT DAN SESAT MASUK NERAKA ??

  BAGAIMANA WAHABER MENANGGAPINYA JIKA KATANYA SEMUA BID`AH ADALAH SESAT ?? TIDAK ADA HASANAHNYA YA ??

  MONGGO..

  Terimakasih mas ahmad, kisah diatas betul sekali, satu pertanyaan lagi,
  Siapa yang membenarkan perbuatan sahabat tersebut?

  1. Pak Ahmad ini belum tahu apa itu bid’ah, tentang sahabat yang selalu membaca Surat Ikhlas ketika sholat, itu namanya sunnah takririyah (perbuatan sahabat yang didiamkan nabi atau disetujui nabi, sekalipun nabi tidak melaksanakannya), dan kita juga diperintahkan oleh nabi sholallaahu alaihi wa sallam untuk mengikuti sahabat beliau. lha kalau nabi telah wafat, lalu ada orang yang membaca surat yasin untuk orang mati, siapa yang membenarkan?

   agama ini milik Allah dan rosulnya

   Betul mas, sengaja saya beri pertanyaan kepada mas ahmad, agar beliau juga paham, yang membolehkan sahabat tersebut membaca surat alikhlas itu adalah rasulullah, dan sahabat tersebut membacanya dalam shalat, karena kecintaan sahabat tsb thd surat alikhlas, dan rasulullah menyetujuinya,. ini yang disebut sunnah karena persetujuan rasulullah, contoh lainnya juga banyak, misalkan adzan dan iqamat, itu kan dari mimpi seorang sahabat, lalu disampaikan kepada rasulullah, dan rasulullah menyetujuinya, dan adzan dan iqamat bukanlah bidah, padahal itu berasal dari mimpi seorang sahabat,.

   Kalau baca yasin setiap malam jumat, atau setiap ada kematian, itu yang menyetujui siapa? Apakah Rasulullah? ,… ini yang jadi masalah,.

  2. Sahabat Mu’adz suatu kali mengimami dengan membaca surat Al-Baqoroh. Pemuda bani Salamah yang menjadi makmumnya merasa terlalu panjang, lalu keluar dari sholat dan melapor pada Rasulullah SAW. Rasulullah memarahi Mu’adz, “Apakah engkau mau membuat fitnah, wahai Mu’adz?”

   Jadi ini menunjukkan tidak setiap “bid’ah” yang dilakukan sahabat disetujui Rasulullah. Nah sekarang bagaimana kita tahu Rasulullah setuju atau tidak dengan bid’ah2 masa kini?

   TErimakasih mas azrul,.
   Muadz mengimami kaumnya adalah ingin mengamalkan sunnah rasul, yaitu membaca surat panjang dalam shalat isya,
   Namun menjalankan sunnah juga perlu di situasi dan kondisi yang tepat, tidak semua sunnah jika kita lakukan itu bernilai sunnah, bahkan jika kita mengerjakan suatu sunnah bisa menyebabkan masyarakat mencela dan menjauhi sunnah tersebut, maka pelaksanaan sunnah tersebut ditunda, menunggu waktu yang pas,

   Dijaman rasulullah, jika ada sahabat yang melakukan hal yang tidak sesuai maka akan Rasulullah tegur, dan syariat islam belum sempurna sampai rasulullah mengumumkan tentang kesempurnaan islam sebelum beliau wafat, berbeda dengan sekarang, islam sudah sempurna, rasulullah sudah wafat, maka jika kita melihat ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan amalan rasulullah dan para sahabatnya, maka ini masuk ke dalam bidah,

   sebab rasulullah sudah memberikan kaidah yang agung,. jika ada amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari rasulullah, maka amalan tersebut tertolak,.

   Hukum asal ibadah itu haram dikerjakan, sebelum ada dalil yang memerintahkannya, berkebalikan dengan urusan dunia, hukum asalnya boleh, hingga ada dalil yang melarangnya,

 46. Menarik juga ulasannya. Bila ada waktu silakan bisa mengunjungi blog saya,
  salaam

  wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  sudah mampir mas herman,.

 47. islam akan terpecah jadi 73 golongan,satu yang masuk surga yaitu ahli sunah wal jamaah.

  mengapa harus menyalahkan diantara golongan yg lain.

  orang yang di hujat belum tentu lebih baik dari yang menghujat.

  sesungguhnya muslim itu bersaudara.

  janganlah kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri.

  wasalam

  wa’alaikumussalam,
  terimakasih, sudah komentar disini,
  Kita menyeru kepada golongan yang satu tersebut, bukan berarti karena islam akan terpecah menjadi 73 golongan lalu kita membiarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari satu golongan yang selamat,. ini sungguh aneh dan lucu,.

  sebagaimana kata rasulullah nanti ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, apakah kita biarkan wanita2 tersebut seperti itu?? ini adalah tindakan yang sangat konyol,. sama seperti komentar anda diatas,

  Jadi, marilah kita menjadi golongan yang selamat tersebut, bukan malah membiarkan kaum muslimin menjadi menyimpang,.

 48. Ciri-ciri khawarij……

  bukan menyebarkan Islam tapi merusak iIslam dari dalam, sungguh memalukan pemahaman tentang amalan, hingga yang dipermasalahkan adalah masalah waktu hari Jumat……,

  bahkan membid’ahkan bacaan Surah Yasin….(Al Quran).

  Sadar Bung….anda katanya berpegang pada AlQuran dan Hadist…..

  tapi anda menolak bacaan Surah Yasin….(Al Quran),

  ada apa dengan pemikiran anda……

  atau anda lebih suka klo umat Islam tiap malam Jumat baca pantun….syair….atau majalah…….

  Anda mestinya Taubat …….yang sebenar-benar Taubat…..

  Terimakasih maztoyo,. sudah komentar disini,
  Anda belum paham karakteristik pemikiran khawarij?? silahkan baca postingan ini

  Tidak ada hubungannya dengan orang yang menolak yasinan, haduh,.. jangan terlalu dipaksain dong mas,.mas,..

 49. Hai kamu pasti telah mengikuti agama sesat kenapa surah yasin kamu bilang gak ada keistimewaan

  Siapa yang ngomong mas, mba,.
  Seluruh surat dalam alquran itu istimewa, bukan yasin saja yang istimewa, jadi baca dong seluruhnya,. jangan cuma yasin saja yang dibaca,.

 50. Jangan yasin aja yang dibaca mas…..
  knapa gak smuanya aja…lebih besar pahalanya……
  Fakta,kalau yasinan orang2 rame datang,waktu sholat gk ad…..
  Malah lebih senang yasinan drpda sholat yang wajib…

  ya, begitulah faktanya,.
  mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada mereka,.

  1. itu sangat betul sekali.fakta dilapangan, kebetulan ini malam jumat tadi waktu solat isak dimasjid tempat ana tinggal yang berjamaah dimasjid cuma orang 6 itupun hanya ada 3 orang dari golongan yang mengkaim AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

   padahal masjinya super megah untuk di 3 kecamatan. Ukuran masjidnya saja 35m x 35m.

   sungguh memalukan, malu kepada Allah dan RosulNya bah kan pernah yang solat cuma dua orang apakah ini yang dinamakan mencintai Allah dan RosulNya, dan anehnya lagi kalu acara muludan,rejeban dan solat id masjid sampai tidak muat mirip pasar tumpah.

   saya jadi ingat Sabda Rosullullah salallah `alaihi wasalam tentang berpahala 7 mujahid
   apakah umat islam dinegeri ini pikiranya sudah disusupi syiah ya. . . . . .

   pertanyaan itu muncul dari diri saya pribadi dengan melihat fenomena yang ada saat ini
   diantaranya masa yang wajib dikalahkan sama yg sunnah sedangkan yg sunnah dikalahkan sama bid`ah.lucu bin lucu aneh bin aneh dan ajaib bin ajaib.

   Semoga Allah mengampuni semua orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat baik yang masih hidup dan yang sudah mati,memberikan jalan yang lurus,yaitu jalanya orang-orang yg telah diberi ni`mat yaitu para sahabat Rosul. amiin,Amiin Amiin yarobbal `alamin.

   Maaf pak, saya lagi mengeksprisikan emosi saya
   yang menjadi pertanyaan apakah tulisan saya ini termasuk ghibah apa bukan pak,

   Itu realita kaum muslimin, mereka mengamalkan syiar ikut-ikutan, tidak mau mempelajari lagi ajaran islam berdasarkan dalil, bahkan merasa aneh jika ada yang bertanya mana dalilnya,..

 51. Sanad hadits berbeda beda jalannya. Afa yg jalurnya doif ada jg yg soheh. Silahkan sj yg mnganggap doif jangan dan yg mnganggap soheh silahkan. Itu kan cm pendapat

  Terimakasih mas iman,..
  shahih atau dhaif itu bukan menurut kita mas,. tapi menurut ulama ahli hadits,. kita sih ngikut saja,.

  1. Betul menurut ahli bkn mnrt kita. Kita mah cm ittiba. Ada yg ittiba kpd yg mendoifkan dan ittiba kpd yg mensohihkan. Ulama ahli hadits pd jmn dulu dan pd jaman sekarang. Jmn sekarang banyak ahli bahkan pesantren darul hadits di malang at darul hadits di Tarim Yaman silahkan

   mas Iman,..
   namanya ittiba itu ya kepada Rasulullah,. bukan ittiba kepada ulama,.

 52. Dari komentar2 diatas kebanyakan tidak memahami kaidah ushul. Yaitu ketika Allah maupun Rasul memerintahkan ataupun melarang suatu perkara hanya ditafsirkan itu perintah wajib diamalkan atau larangan itu haram untuk diamalkan.

  Padahal penafsiran ayat wamaa aataakumurrosuulu fakhudzuuhu………..dst…….. itu mengandung perintah wajib dan sunat sedangkan larangan dr ayat yang td selanjutnya adalah haram dan makruh.

  Sedangkan yang tidak ada dalil yang menunjukkan wajib, sunat, haram atau makruh itu termasuk hukum mubah. Seperti membaca surah Yaasiin pd hari atau malam jum’at seandainya tidak ada dalilnya yang menunjukkan perintah wajib atau sunat dan tidak ada dalilnya yg mengharamkan atau memakruhkan, itu termasuk boleh atau mubah.

  Karena kalau berdalil itu harus jelas perintahnya atau larangannya terhdp amalan itu tidak mengeluarkan dalil yang umum seprti dalil man ahdatsa dst atau man ‘amila ‘amalan dst (itu dalil umum) Jadi membaca surah yaasiin pd hari atau malam jumat( bagi yg memahami tdk ada dalilnya) boleh(mubah) karena tidak ada nas yg memerintahkannya dan yg melarangnya karena itu kebaikan.

  Ingat bahwa membaca AlQur’an, zikir mebaca solawat, berdoa itu bebas mau kapan saja dimana saja, siapa saja.

  Karena bebas boleh dibaca kapan saja surah apa saja,zikir apa saja, solawat apa saj doa apa saja. Karena bebas waktu dan bacaannya boleh bebas waktu dan bacaannya boleh ditentukan oleh kita karena kebebasan itu.

  Dengan demikian jelas bahwa yang tidak ada perintahnya maupun larangannya itu belum tentu bid’ah bahkan yang mubah itu bisa menjadi sunat karena membaca AlQur’an zikir, solawat, berdoa itu adalah hasanah atau kebaikan. Demikian ‘afwan Walloohu a’lam.

  Terimakasih mas edin,.
  siapa yang ga bisa memahami kaidah ushul? pemaparan anda sangat lucu dan menggelikan,.
  Islam itu mudah mas, Jika ada dalil yang memerintahkan maka kerjakan, jika ga ada dalil ya jangan dikerjakan,.

  Hukum asal ibadah itu HARAM dikerjakan sebelum ada dalil yang memerintahkan,. ulasannya sudah saya posting disini

  1. mas Edin….
   melihat dari komentanya kok seperti komentarnya dari MTA ya.
   lihat tulisan anda “Sedangkan yang tidak ada dalil yang menunjukkan wajib, sunat, haram atau makruh itu termasuk hukum mubah”….
   penafsiran yang sangat membahayakan aqidah Islam itu sendiri.

   Terimakasih mas ahmad,.
   Terlepas dari mana kelompok yang mereka ikuti, baik MTA atau yang lain,
   Siapapun yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat, pasti akan cenderung menyimpang, dan cenderung akan tersesat,. akan aneh pemahamannya,.
   Allah sendiri yang mengatakan dalam surat annisa ayat 115
   Jadi kuncinya,. ikutilah pemahaman para sahabat, itulah SATU-SATUNYA JALAN KEBENARAN, tidak ada jalan lainnya,. silahkan baca ulasannya kenapa pemahaman para sahabat itu adalah satu-satunya pemahaman yang benar, baca disini ulaslannya

 53. allah akan membalas kebaikan orang walaupun sekecil atom,orang membaca alquran pastilah memiliki keistimewa’an sendiri dan fadilah itu datang ketika kita meminta dan percaya.
  hanya kepamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba meminta pertolongan…

  buat penulis tolong jangan terlalu memfonis fadilah ayat al-qur’an .

  Jangankan membaca satu surat, bahkan Allah akan membalas tiap huruf yang dibaca , namun dengan catatan membacanya itu sesuai petunjuk nabi, bukan membuat-buat cara tersendiri yang tidak nabi ajarkan,

  Contoh yang tidak nabi ajarkan, membaca Alquran di kuburan, walaupun yang dibaca quran 30 juz, maka tidak mndapatkan pahala karena membacanya,

  Demikian pula jika membaca suray yasin setiap malam jumat, ini juga tidak akan mendapat pahala, bahkan mendapatkan dosa karena telah mengamalkan amalan bid’ah,

 54. Wah saya jadi bingung n nyesek jg ya setelah baca semua artikel ini sekaligus tanya jawabnya, yg mana yg harus diikuti, semua merasa benar,

  sementara kalau kita ikuti cara Sunan Kalijaga menyebarkan agama islam sangatlah bijak,

  mengapa harus berargumen begitu keras ttg dalil kebenaran dan kesahehan dlm melaksanakan ajaran Allah SWT,

  bukan kah Allah telah mengatakan bahwa setiap orang yg menjalan ibadah seperti membaca Alqur’an dll niatnya krn ibadah kpd Allah maka Allah akan memberikan Pahala baginya,

  jadi apabila mereka mau baca Alqur’an dimlm apa saja dan berapa kalinya itukan urusan mereka dg Allah boleh apa tidak mengapa kita yg harus menghakimi dg bilang Bid’ah dan segala macam, bukankah banyak beribadah lbh baik dari pada tidak sama sekali.

  Ukuran Ke Imanan Kita biarlah Allah yg mengaturnya,, gak usah kita merasa dan memaksa bahwa Si Pulan hrs ber ibadah seperti ini, kita khan bukan Nabi, jd kecerdasan kita terbatas, terima ksh

  Terimakasih Rose,. sudah komentar disini,.
  Tidak usah bingung,.. Panutan kita adalah Rasulullah,. Rasulullah sudah mengajarkan seluruh ajaran islam ini, tidak perlu ditambah atau dikurangi,
  Panutan kita bukan sunan kalijaga atau tokoh manapun,.
  Dan dalam hal ibadah, maka hukum asal ibadah itu haram dikerjakan, hingga ada dalil yang memerintahkan, jadi ibadah itu nunggu dalil, ada dalil dikerjakan, tidak ada dalil jangan pernah dikerjakan,. silahkan baca disini ulasannya,

  1. mbak rose dulu gk ada internet jaman rasuluullah,,, brarti bid’ah juga ni kykx… hahaha

   betul, itu bidah yady,.
   Ane tambahin dehh..
   Anda naik mobil ,motor,pakai listrik, itu juga bidah,.
   Anda makan bala-bala, ngebakso,main internet , itu juga bidah,.
   banyak lagi neh yang bidah, mau tahu, baca disini

 55. assalamualaikum

  saya baca semua komentar orang2 disini dan rata2 bikin saya sebel karena ngeyel bin batu banget, dikasih tau kok ngeyel..

  saya sebel banget sama orang yg udah dikasih tau kebenaran tp ngeyel , bagaimana coba tanggapan Allah tuhan yg menciptakan,pasti murka…

  ya allah maafkan saya atas kata2 diatas dan semoga saya tetap dalam petunjukmu dan yg mengelola blog ini supaya tetap memberikan dakwah dan membalas komentar para pembaca…aamiin

  krn jujur saya selama menemukan blog ini jadi lebih teratur dalam ber zikir setelah shalat fardhu dan mendapat pencerahan2 tentang agama islam.. terima kasih.

  Wa’alaikumussalam warahmatullah
  Alhamdulillah,.
  Sabar mba, memang pengetahuan orang berbeda-beda,.
  Terhadap komentator yang ngeyel, kita tidak usah kesel,sebel,. karena banyak juga pembaca yang malah mengambil pelajaran dan bisa menilai dari para pengomentar yang seperti itu

 56. ya sudah mas mbak, jalani aja islam yang benar menurut keyakinan masing2. yang jelas semua sudah ada dalilnya masing, kalau mau kebenaran sejati ya…

  kita tunggu saja kiamat nanti baru ketahuan siapa yang benar atau malah benar semuanya.

  Jalani islam yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat,

  Mari berislam dengan cara berislamnya para sahabat, ikuti pemahaman para sahabat, jangan mennggu kiamat tiba sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk menempuh jalan keselamatan

 57. Saat nonton mualaf hindu masuk islam ,katanya beliau “emang susah memasukan orang kristen orang budha orang hindu masuk islam,,tapi LEBIH SUSAH masukin orang islam kedalam islam yang BENAR…,karena mereka SOMBONG”

  alhamdulillah, mualaf itu jg baru sadar kalo mengerjakan sesuatu tanpa ada dalilnya yang benar, dia jadi ga mau lagi

  Alhamdulillah,

 58. apakah ada CP blog ini.ana ingin diskusi lebih lanjut lagi.syukron

  sms saja ke sms center blog ini, 0812 1207 0001
  sebelumnya sebutkan nama dan kota anda buat database saya

 59. sekalian aja hidup di jaman Rasul,pakai kendaraan bidah,pakai ini itu bidah,,
  kamu bilang bidah tapi kamu sendiri ngejalanin bidah itu sendiri,
  buktinya yang bilang pakai kendaraan itu bidah karena Rasul tidak pakai kendaraan,
  tapi yang bilang bidah sendiri kemana-mana pake kendaraan…

  wah,.. sepertinya belum baca postingan tentang bidah nih,.
  monggo baca disini dulu mas,

 60. yg salah yg tidak baca yasin…..

  Yang tidak baca yasin itu salah , iya.. berarti dia tidak pernah menghatamkan alquran,.
  Tapi yang rajin baca hanya surat yasin saja di hari khusus tanpa ada dalil, itu juga salah,. seolah-olah surat dalam alquran itu cuma yasin,. ganti-ganti dong,.. alquran itu bukan yasin doang,.

 61. anda anda yang koment cobalah buka youtube buya yahya tentang perdebatan anda,, nanti tahu jawaban tidak seenaknya mengatakan orang BID ah…

  sekelas prof DR Bajri Salimpun sama keyakinan seperti penulis artikel ini bisa terdiam …

  silakan buka youtube BUYA YAHYA MeNJAWAB TUDUHAN TENTANG BIDAH

  Prof DR salim bajri bukanlah ustadz yang mengikuti manhaj salaf, wajar saja dia terdiam,.

  Silahkan tonton dialog buya yahya dengan ustadz salafi, yang mendakwahkan manhaj salaf,. silahkan tonton dialog buya yahya dengan ust ahmad thoharo, pimpinan pesantren assunnah cirebon,. dimana buya tidak bisa mengeluarkan dalil baik dari alquran atau sunnah, cuma membawakan argumen sendiri, berbeda dengan ustadz ahmad thoharo, tonton disini

 62. asaalamualaikum ..wr .wb

  saya dulu pernh d sekolah di pesantren pak ..
  dulu setiap malam jum’at shabis maghrib para ustadz d sana sllu mngajak kami mmbaca surat yaasin tapi tidak prnah mngajarkan bahwa yg sharusnya di baca adalah pada hari jumat adalah surt al kahfi ..
  itu bagaimana ya apakah salah .??? terima kasih ..

  Wa’alaikumussalam warahmatulahi wabarakatuh,.
  Itu salah, karena yang diajarkan oleh Rasulullah justru bukan surat yasin yang dibaca, tapi SURAT ALKAHFI,

 63. Asalamualaikum.. wr .. wb
  Maaf, bkn mksud mengkritisi.
  Tentang bacaan alquran, Klw niat nya untuk mendapatkan ridha dari allah sy rasa tdk jd masalah..
  apapun itu ayat nya!
  allah tidak mempersulit bagi hambanya yg mau beribadah.
  Terima kasih.
  asalamualaikum..

  Wa’alaikumussalamwarahmtullah,

  Nah..itu ibadah kan,syarat diterimanya ibadah itu ada dua :
  1. Ikhlas
  2. Mengikuti contoh nabi,

  Kedua syarat itu wajib ada, hilang dalah satunya maka tertolak,

  Jadi ga cukup dengan niat yang baik semata

  Silahkan untuk menambah wawasan anda baca postingan syarat diterimanya ibadah ,silahkan buka di sini

 64. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
  Amalan apa yang harus kita lakukan setelah shalat 5 waktu

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,.
  Melakukan DZIKIR SETELAH SHALAT, caranya silahkan baca di sini

 65. Assalamualaikum
  mau tanya di mana saya bisa belajar salaf .
  Saya merantau di Banten kerja dan masih bisa ngaji,tapi guru saya masih yasinan dan tahlilan,sedangkan saya belum menemukan guru yang sesuai dengan pemahaman saya . saya belajar tajwid ,fikih dan aqidah ahlak..
  apakah saya boleh berguru dengannya walaupun pemahaman ya berbeda

  Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  Silahkan, boleh saja, siapa saja,.
  Untuk kota cilegon bisa lihat di sini
  Serang dan sekitarnya bisa lihat di sini

  Bisa ke pesantren Riyadushalihin juga , alamatnya :
  PONDOK PESANTREN RIYADHUSSHOLIHIIN PANDEGLANG
  Jl. Kadukacang Km,0,5 Rocek Cimanuk Pandeglang
  Kode Pos 42271, Banten – Indonesia
  HP: 081319269080 / 081319673307

  Sumber: https://aslibumiayu.net/pesantren-ahlusunnah-waljamaah-yang-bermanhaj-salaf

 66. Begitulah kita,orang Indonesia ini mungkin emang SDM nya minim,makanya dalam menyikapi segalanya tidak cerdas,padahal coba deh cari sendiri kebenarannya jangan bisanya cuma ngeyel keukeuh kata gurunya

  begitu ya begitu,itulah Islam Indonesia dari para ulama kelas kakap sampai orang Islam yang tak pernah sholat tidak mau mengkaji sesuatu yang disampaikan orang lain yang tidak sejalan dengan organisasinya apalagi mazhabnya,

  dengan keras dan gigih menolak mendebat mencemoohbahkan menganiayanya,

  sok merasa ilmunya sudah selangit padahal hadis palsu saja dia tak tau dimakannya mentah mentah didakwahkan kepada muridnya sehingga terus menerus salah,

  ada yang mengoreksi,bukannya dikaji malah dimusuhi,itulah Indonesia.

  Sabar, kita doakan saja agar mereka mendapat hidayah taufik

 67. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخاري ومسلم) وَ فِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

  Diriwayatkan dari Ummul-Mu’minin, Ummu ‘Abdillah, ‘Aisyah x ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Barangsiapa yang menciptakan hal baru dalam perkara (ibadah) yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia ditolak”. (HR al Bukhari dan Muslim).

  Dalam hadits riwayat Muslim: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

  “Barangsiapa melakukan amalan, yang tidak didasari perintah kami, maka ia ditolak”.

  Sumber: https://almanhaj.or.id/3378-menolak-kemunkaran-dan-bidah.html

  intinya Jika mengamalkan suatu ibadah tanpa ada tuntunanya dari Rasulullah shalallahu alaihiwassalam ,,

  sama saja kita menuduh Nabi Muhammad Shalallahu alaihiwassalam belum menyampaikan semua masalah ibadah dan menganggap kita lebih pintar dari nabi Shalallahu alaihiwassalam,, naudzubillah ..

  Ya Allah .. lindungilah hambamu yg lemah ini dari perkara yang baru dalam Agama ini .. amin.. ya Allah….

  dan salah satu penyebab kita di usir dari TELAGA Rasululloh kelak karena kita menyelisihi ajaran dari Nabi Muhammad Shalalllahu alaihiwasslam dengan menambah dan mengurangi apa yg sudah di sampaikan dan di ajarkan Rasululloh melaui para sahabat radiallohu anhu dan para tabiut , tabiut tabiin dan para ulama yang mengikuti jalanya yang lurus..

 68. Terima kasih admin atas ilmunya,, semoga admin diberi keberkahan oleh allah dan yg masih ngeyel mendapat hidayah dari allah .. Aamiin

  Aamiin

 69. Knp ya setiap ngebahas mslh bid’ah pasti komennya puuaaaanjaaaaaaang,..
  nyambung terus gak putus2…
  hahaha….

  salut sy sama kesabaran om admin dalam menanggapi komen2nya…
  maju terus om admin, pantang menyerah!!!

  Sabar itu tidak ada batasnya…

Silahkan tinggalkan komentar di sini