Syaikh Abdul Qadir Jailani, Beliau adalah ulama salafi, bukan ulama sufi..

Siapakah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani

Nama beliau adalah Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang ‘ulama bermadzhab Syafi’i yang tinggal di Baghdad.

Kelahiran dan wafatnya beliau : Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitab Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452.

Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syeikh Abdul Qadir Al Jailani lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga dengan Kailan. Sehingga diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy. (Biografi beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail ‘Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Beliau wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi’ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

Masa muda beliau :

Beliau meninggalkan tanah kelahiran, dan merantau ke Baghdad pada saat beliau masih muda. Di Baghdad belajar kepada beberapa orang ulama’ seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthat, Abul Husein Al Farra’ dan juga Abu Sa’ad Al Muharrimi. Beliau belajar sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama’.

Suatu ketika Abu Sa’ad Al Mukharrimi membangun sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul Azaj. Pengelolaan sekolah ini diserahkan sepenuhnya kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim disana sambil memberikan nasehat kepada orang-orang yang ada tersebut.

Banyak sudah orang yang bertaubat demi mendengar nasehat beliau. Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah beliau. Sehingga sekolah itu tidak kuat menampungnya. Maka, diadakan perluasan.

Murid-murid beliau :

Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama’ terkenal. Seperti Al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Juga Syeikh Qudamah penyusun kitab figh terkenal Al Mughni.

Perkataan ulama tentang beliau :

Syeikh Ibnu Qudamah rahimahullah ketika ditanya tentang Syeikh Abdul Qadir, beliau menjawab, ” kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian terhadap kami.

Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat fardhu.” Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama satu bulan sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani sampai beliau meninggal dunia. (Siyar A’lamin Nubala XX/442).

Beliau adalah seorang ‘alim. Beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalan Salafush Shalih. Dikenal banyak memiliki karamah-karamah.

Tetapi banyak (pula) orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, “thariqah” yang berbeda dengan jalan Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya.

Diantaranya dapat diketahui dari perkataan Imam Ibnu Rajab, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh banyak para syeikh, baik ‘ulama dan para ahli zuhud. Beliau banyak memiliki keutamaan dan karamah.

Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri’ Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri (Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir Al Lakh-mi Asy Syath-Nufi. Lahir di Kairo tahun 640 H, meninggal tahun 713 H. Dia dituduh berdusta dan tidak bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani) mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab.

Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar (kebohongannya). Cukuplah seorang itu berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar”.

Imam Ibnu Rajab bekata : ” Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku tidak meriwayatkan apa yang ada di dalamnya.

Kecuali kisah-kisah yang telah mansyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal.

Juga terdapat perkara-perkara yang jauh (dari agama dan akal), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak berbatas. (Seperti kisah Syeikh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah mati, dan sebagainya.) Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah.

Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja’far Al Adfwi (Nama lengkapnya ialah Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang ‘ulama bermadzhab Syafi’i. Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitan Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452.) telah menyebutkan, bahwa Asy Syath-nufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini.”(Dinukil dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995 M.).

Imam Ibnu Rajab juga berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah memiliki yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma’rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal.

Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nasehat dari majelis-majelis beliau.

Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah. Beliau membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah .”

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam kitabnya, Al Ghunyah, ” Dia ( Allah ) di arah atas, berada diatas ‘arsyNya, meliputi seluruh kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu.”

Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadist-hadist, lalu berkata ” Sepantasnya menetapkan sifat istiwa’ ( Allah berada diatas ‘arsyNya ) tanpa takwil ( menyimpangkan kepada makna lain ).

Dan hal itu merupakan istiwa’ dzat Allah diatas arsys.” (At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 515).

Ali bin Idris pernah bertanya kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, ” Wahai tuanku, apakah Allah memiliki wali (kekasih) yang tidak berada di atas aqidah ( Imam ) Ahmad bin Hambal?”

Maka beliau menjawab, ” Tidak pernah ada dan tidak akan ada.”( At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 516).

Perkataan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani tersebut juga dinukilkan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al Istiqamah I/86. Semua itu menunjukkan kelurusan aqidahnya dan penghormatan beliau terhadap manhaj Salaf.

Sam’ani berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah penduduk kota Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup beliau.”

Imam Adz Dzahabi menyebutkan biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Siyar A’lamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syeikh sebagai berikut,”Lebih dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus ribu orang telah bertaubat.”

Imam Adz Dzahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Syeikh Abdul Qadir yang aneh-aneh sehingga memberikan kesan seakan-akan bekiau mengetahui hal-hal yang ghaib.

Kemudian mengakhiri perkataan, “Intinya Syeikh Abdul Qadir memiliki kedudukan yang agung. Tetapi terdapat kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya dan Allah menjanjikan (ampunan atas kesalahan-kesalahan orang beriman).

Namun sebagian perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau.”( Siyar XX/451 ).

Imam Adz Dzahabi juga berkata, ” Tidak ada seorangpun para kibar masyasyeikh yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak diantara riwayat-riwayat itu yang tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi “.

Syeikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali berkata dalam kitabnya, Al Haddul Fashil, hal.136, ” Aku telah mendapatkan aqidah beliau ( Syeikh Abdul Qadir Al Jailani ) didalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah. (Lihat kitab Al-Ghunyah I/83-94) Maka aku mengetahui bahwa dia sebagai seorang Salafi.

Beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas manhaj Salaf.

Beliau juga membantah kelompok-kelompok Syi’ah, Rafidhah, Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya dengan manhaj Salaf.” (At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995 M.).

Inilah tentang beliau secara ringkas. Seorang ‘alim Salafi, Sunni, tetapi banyak orang yang menyanjung dan membuat kedustaan atas nama beliau. Sedangkan beliau berlepas diri dari semua kebohongan itu. Wallahu a’lam bishshawwab.

Kesimpulannya beliau adalah seorang ‘ulama besar. Apabila sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya, maka suatu kewajaran.

Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan derajat beliau di atas Rasulullah shollallahu’alaihi wasalam, maka hal ini merupakan kekeliruan.

Karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam adalah rasul yang paling mulia diantara para nabi dan rasul. Derajatnya tidak akan terkalahkan disisi Allah oleh manusia manapun.

Adapun sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani sebagai wasilah ( perantara ) dalam do’a mereka. Berkeyakinan bahwa do’a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaranya. Ini juga merupakan kesesatan.

Menjadikan orang yang meningal sebagai perantara, maka tidak ada syari’atnya dan ini diharamkan. Apalagi kalau ada orang yang berdo’a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar.

Sebab do’a merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak diberikan kepada selain Allah. Allah melarang mahluknya berdo’a kepada selain Allah,

Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya disamping ( menyembah ) Allah. ( QS. Al-Jin : 18 )

Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memperlakukan para ‘ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan syari’ah.

Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini.

Wallahu a’lam bishshawab

[Sumber : Majalah Assunnah Edisi 07/Tahun VI/1423H/2002M]

Read more: http://abuayaz.blogspot.com/2010/05/meluruskan-sejarah-biografi-syaikh.html#ixzz2CjXUlvjB

Terms:

abdul qadir jaelani di agungkan (1)...

42 pemikiran pada “Syaikh Abdul Qadir Jailani, Beliau adalah ulama salafi, bukan ulama sufi..”

 1. pikiran dan pemahaman anda sepertinya tidak mampu menangkap ajaran sufi. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi sementara Syekh Abdul Qodir Jaelani adalah wali (pernah jadi wali Qutub di masanya). Jika ada yg menempatkan nabi di bawah wali berarti anda menerima ajaran yg bukan dari kaum sufi. Cobalah banyak membaca dg catatan terlebih dahulu buang semua prasangka negatif anda terhadap kaum sufi . Berpikirlah obyektif dan gunakan hati utk melihat kebenaran.

  Terimakasih bang Roy,.
  Saya tidak mau mengikuti ajaran sufi, karena sufi bukan ajaran nabi, bahkan Imam syafii menghukum orang yang belajar sufi,.
  Apakah sufi ajaran nabi? silahkan baca ulasannya disini

  Balas
 2. Assalamualaikum akh…

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  diatas dikatakan bahwa Abdul Qadir Jailani hidup dari 685 – 748 H, dan merupakan guru dari Ibnu Qudamah (walaupun hanya bertemu selama satu bulan). Dalam riwayat yang lain, saya dapatkan keterangan bahwa Ibnu Qudamah lahir pada 541, dan wafat pada 620 H.

  Disini yang membuat saya bingung, bagaimana dua orang yang hidup di zaman berbeda saling berinteraksi. Ditambah sang murid yaitu Ibnu Qudamah lahir dan wafat sebelum sang guru, yaitu Abdul Qadir Jailani di lahirkan.

  Mohon pencerahannya Akh…

  Jazakallahu khairan,. ana sudah membacanya, memang diatasnya tercantum seperti itu, tapi dibawah kata tersebut ada kata seperti
  Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syeikh Abdul Qadir Al Jailani lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga dengan Kailan. Sehingga diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy. (Biaografi beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail ‘Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).
  Beliau wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi’ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

  Jadi mungkin ini yg benar,.

  sedangkan ibnu qudamah lahir tahun 541 H , jadi tidak ada yang janggal akh, bonus nih, biografi Ibnu Qudamah, sudah diposting disini

  Wassalamualaikum

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  Balas
 3. Syeh abdul qadir jaelani ulama salafi ?
  Hehe baru tau neh,kapan mulainya ?

  Boleh ikut lomba ngarangnya nggak,kayaknya ane bisa.
  Tapi ane ambil temanya firaun,qorun,abu jahal ato siapa yah jadi u lamanya ???

  Hati-hati bang,nanti akhirnya kita samaan ketemu di neraka,gara2 tulisan.
  Tapi,mungkin ane aja yang di neraka,ente kan alim ane kan hina.

  terimakasih sudah komentar disini,.
  mudah saja bang caranya, silahkan baca saja buku karangan syaikh abdul qadir jailani,
  Jangan kaget bang, Imam syafii juga mengikuti dan mendakwahkan manhaj salaf,. jangan kaget ya bang,. lihat saja kitab-kitab yang ditulis oleh imam syafii,.
  Jika kaum muslimin indonesia mengaku mengikuti madzhab syafii, harusnya paham dong dengan apa yang didakwahkan oleh imam syafii,.

  Kenapa mereka tidak paham apa itu manhaj salaf? ya karena mereka cuma ikut-ikutan, ngaku-ngaku saja,. ngga tahu bagaimana akidah imam syafii,.sebagaimana ngga tahu akidah syaikh Abdul Qadir aljailani,.

  Yang mengatakan syaikh abdul qadir jailani itu seorang sufi, bukan salafi, itulah yg ngarang-ngarang bang..

  Balas
  • imam syafei ngebagi bidah jadi 2
   hasanah dan dholalah
   klo wahabi bidah cuma dholalah… jd imam syafei bukan wahabi

   Kalau Rasulullah mengatakan SEMUA BIDAH ITU SESAT..
   Siapa yang lebih wajib kita ikuti, Apakah perkataan Rasulullah, atau perkataan Imam Syafii??
   Berarti wahabi ikut Rasulullah dong,..
   Mendingan jadi wahabi kalau gitu sih,.

   Kata Imam syafii, kalau ada pendapatku yang menyelisihi hadits shahih, maka buanglah pendapatku, dan ambil hadits shahih tersebut,.
   Hadits shahih mengatakan, SEMUA BIDAH ITU SESAT, lalu taruhlah imam syafii mengatakan bidah itu dibagi dua,. walaupun perkataan imam syafii itu masih ada terusannya, sayangnya anda potong sampai disitu saja,.
   Padahal yang dimaksud imam syafii itu benar,.
   Bidah yang tercela itu adalah bidah yang menyelisihi contoh dari rasulullah,.
   dan bidah yang terpuji itu adalah yang tidak menyelisihi contoh rasulullah,. tapi kalian ga lanjutkan perkataan imam syafii tersebut, karena itu akan membantah apa yang anda lakukan,. karena imam syafii itu ulama yang berpegang kepada manhaj sahabat, pemahaman para sahabat,. bukan ulama yang menganjurkan kebidahan,.

   Balas
 4. yang sy mo tanya, knp namanya selalu disebut dalam tahlil, org2 di sktrq klo mo bc yasin ato istilahnya yasinan slalu ada namanya, pertanyaanq knp hrus dy, knp bukan para nabi n rosul yg selalu disebut., rasul yg disebut ya rosulullah aja yg laen ga tapi abdul qadir slalu disebut…saya mohon penjelasannya. thnx

  terimakasih mba imeldha, saya juga ngga tahu, kemungkinan mereka bertawasul kepada syaikh abdul qadir jailani yg sudah mati,.
  Padahal syaikh abdul qadir jailani juga tidak pernah melakukan ritual tahlilan,

  Balas
 5. assalamualaikum

  postinganya menarik
  teruskan da’wah salafnya ya 🙂
  aku pembaca setia blog ini

  Biarkan orang yang tak berilmu berkucau, jangan patah semangat 🙂

  Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  Jazakumullahu khairan atas suportnya,.

  Balas
 6. Hati – hati dengan WAHABI,……mereka – merak memang pintar dan suka memutar balikan FAKTA,…….

  Terimakasih Jim Tantular, sudah komentar disini,.
  Hati-hati terhadap pemikiran wahabi,. sudah pernah diposting disini, bahaya pemikiran wahabi ini, klik disini utk membacanya

  Balas
  • Hati hati dengan selain salafi/Wahabi mereka tidak belajar sama banyak guru cuma itu itu aja,

   kebiasaan nenek moyangnya tidak pernah ada yang dikaji,

   begitulah kalau orang mendapatkan berita tapi tidak pernah mencari kebenaran berita itu,

   carilah wahai kawan!

   mari Kita belajar bersama sama untuk mencari kebenaran yang hakiki.

   Mengikuti ajaran nenek moyang itu sumber kebinasaan, ikuti ajaran nabi, baca ulasannya di sini

   Balas
 7. Yang saya tau itu para salafi g suka sama guru-guru kaum sufi,
  Nah, ini kok malah ngaku-ngakuin guru kaum sufi sebagai bagian dari mereka ??
  Mohon maaf sebelumnya syeikh abdul qadir al-jailani adalah seorang sufi bukan salafi 🙂
  Beliau adalah guru sufi 😀

  Dan bagi para sufi jangan membenci aliran lain itulah sejatinya dari ajaran sufi saling menghormati, biarlah mereka berbicara apa tentang kita, Allah maha mengetahui apapun yang tidak manusia ketahui 🙂

  Terimakasih angevin, sudah komentar disini,
  Yang saya tahu juga, orang-orang sufi itu ngakunya pengikut imam syafii, tapi ternyata Imam syafii sangat membenci sufi, bahkan menghukum orang-orang yang belajar sufi/ilmu kalam,
  Bahkan perkataan imam syafii, “Seandainya seorang menjadi sufi (bertasawwuf) di pagi hari, niscaya sebelum datang waktu Zhuhur, engkau tidak dapati dirinya, kecuali menjadi orang bodoh”.

  Dan tasawuflah yang menjadi perusak agama islam ini, silahkan baca postingannya disini

  Balas
 8. Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatu..
  Admin semangat yah..tegakkan tauhid d muka bumi ini dgn meurnikan ajaran islam yg d contohkan rosullulah..biarkan orang sufi ini semakin dungu..

  Wa’alaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh,.
  terimakasih atas suportnya,.
  Kita doakan mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang sadar akan penyimpangan tasawuf dan sufi,
  Imam syafii sendiri yang mengatakan, :
  “Seandainya seorang menjadi sufi (bertasawwuf) di pagi hari, niscaya sebelum datang waktu Zhuhur, engkau tidak dapati dirinya, kecuali menjadi orang bodoh”.
  Selengkapnya silahkan baca disini

  Balas
 9. Nama beliau adalah Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang ‘ulama bermadzhab Syafi’i

  Sam’ani berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah penduduk kota Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali

  yg bener yg mana nih?

  apanya yang salah, lah wong imam abu hanifah,malik,ahmad,syafii, seluruhnya mengikuti manhaj salaf, alias salafi,.

  ke empat imam madzhab itu mengikuti manhaj salaf,

  Balas
  • Imam mazhab mengikuti manhaj salaf ?….
   Bener2 nyata jahilnya ….
   Imam mazhab itu ulama salaf…….
   hanya WAHABi yg mengaku ber manhaj salaf

   wah, anda gagal paham apa arti salafus shalih ya?
   Para imam madzhab bukan ulama salaf, karena salafus shalih itu cuma sebatas : sahabat, tabiin dan tabiut tabiin saja,. dan para imam madzhab termasuk yang mengikuti pemahaman ketiga generasi tersebut, jadi disebut pengikut salafus shalih, atau pengikut manhaj salaf,

   Silahkan baca apa yang disebut manhaj salaf, silahkan baca disini

   Balas
 10. assalamuálaikum …

  Wa’alaikumussalamwarahmatullah

  saudara-saudaraku sekalian… saya sebagai orang mukmin, tidak mau dikatakan bahwa saya pengikut aliran imam A,B,C, atau D…

  saya HANYA SUKA, disebut sebagai pengikut Rasulullah Muhammad salallahualaihiwasalam…

  Nah, apa buktinya bahwa anda mengaku sebagai pengikut Rasulullah ?
  Bukan sekedar klaim, tapi butuh bukti..
  Jika mengaku pengikut Rasulullah, maka amalannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah

  ISLAM akan terpecah menjadi 73 golongan, SEMUA MASUK NERAKA TERKECUALI 1 GOLONGAN… mereka itu AL-JAMAAH . . .

  Nah..
  Rasulullah saja sudah menggambarkan bahwa umatnya akan tepecah menjadi 73 golongan
  Hanya ada SATU GOLONGAN saja yang SELAMAT,
  Nah Rasulullah sudah menjelaskan siapa golongan yang selamat itu ?
  Beliau menjawab aljamaah, siapa aljamaah itu?
  Rasulullahpun sudah menjelaskan makna aljamaah, apa itu, silahkan baca di sini

  Balas
 11. anda yakin sufi sesat?
  dan anda berani mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah?

  Terimakasih mukhsin, sudah komentar disini,.
  Apakah saya yakin sufi itu sesat?
  Ulama madzhab yang orang indonesia mengaku mengikuti madzhabnya saja mengatakan bahwa Orang yang belajar SUFI di pagi hari, maka sebelum dzuhur DIA AKAN MENJADI ORANG DUNGU,.
  Kira-kira jika Imam Syafii berkata seperti ini, apakah SUFI itu SESAT?? silahkan anda jawab sendiri,.
  Bahkan Imam Syafii menghukum orang yang belajar SUFI dengan memukulnya dengan pelepah kurma, sambil diarak keliling kampung,.
  Masa SUFI tidak sesat? Silahkan baca disini ulasannya

  Balas
 12. ass…mas admin, .gimana…cara…mendapatkan…6uku..6uku…salaf…
  karena…salaf…ini..cepat…sekali,,,di..mengerti..oleh,,,saya…
  apalagi…kalo…menympaikannnya…pak…a6dul….terima…kasih

  wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  Terimakasih mas endra,. dakwah rasulullah memang mudah,jelas,tegas,. dan ada dalilnya, dalil yg shahih dan pemahaman yg benar,.
  Kalau mau pesan bisa melalui saya juga,. buku apa yang ingin dipesan,.

  Tapi masalah menyampaikan kepada orang lain, maka butuh ilmu dakwah, tidak asal menyampaikan, nanti malah anda akan dicap sesat duluan,.

  Apa yg kita dapatkan, itu utk menghilangkan kebodohan kita ttg islam, bukan berislam mengikuti tradisi, tapi ikut dalil dari rasulullah dengan pemahaman para sahabat yg merupakan generasi yang dibina langsung oleh rasulullah,. itulah satu-satunya jalan keselamatan, sebagaimana sudah saya ulas disini

  Balas
  • Terima kasih…..dari bulan-bulan kemarin bahkan dari hari ke-hari sekarang saya menjadi lebih baik. bersama blog ini, semoga allah melindungi kita semua…

   Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepahaman kepada anda, semangat dalam mencari kebenaran dan mengamalkannya,. jangan lupa, datangi tempat2 taklim yg ada dekat tempat anda, tinggal dimana anda?

   Balas
 13. Assalamualaikum,…mas
  Terima kasih….datanya atau filenya BISA KARENA TERBIASA
  semoga allah melindungi kita semua…amin

  PEMAHAMAN SAHABAT ADALAH JALAN KEBENARAN

  Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  Iya, betul sekali kang Endra,.

  Balas
 14. “klw anda mengatakan sufi sesat…
  kok menteri agama dan MUI tidak pernah berfatwa demikian…

  Terimakasih mas, mba
  Lah, di jaman Imam Syafii, MUI dan Mentri Agama kita belum lahir mas,.kang,. mungkin orangtua yang melahirkan ketua dan anggota MUI juga belum lahir, orangtua mentri agama juga belum lahir,. eh negara indonesia juga belum lahir ya di jaman Imam Syafii,.

  Lah Imam Syafii menyatakan, orang yang belajar sufi di pagi hari, maka sebelum dzuhur dia akan menjadi orang yang DUNGU,.
  Ini imam syafii lho yang ngomong, bahkan Imam Syafii menghukum orang-orang yang belajar tasawuf / sufi, silahkan baca disini

  Kalau tidak SESAT, kenapa Imam Syafii menghukum orang yang belajar Sufi? silahkan baca disini, bagaimana imam syafii menghukum orang yang belajar sufi, klik saja ya

  Balas
 15. saya di besarkan oleh keluarga NU selama 35 tahun,setelah iseng2 buka browsing ketemu blog ini Alhamdulillah bnyk manfaat yg sy dapatkan tentang sunnah…

  sy kenal ustd yazid dari postingan antum….

  smoga Allah memanjang kan umur nya agar saya bs lebih lama mengikuti kajian beliau….

  tetap semangat yah jangan dengarkan kata kata mereka yg tdk mengerti akan sunnah rosul yg sebenarnya

  Alhamdulillah,.. mudah-mudahan tetap istiqamah,.
  Mudah2an Allah berikan hidayah taufik kepada pembaca semuanya..
  Aamiin

  Balas
 16. Kenapa Salafi suka mengkafirkan orang Islam (saudaranya sendiri)..
  sementara bersahabat dengan musuh islam tlg di jawab ya dengan jujur

  tolong sebutkan buktinya, copy paste disini saja kata-kata mengkafirkan sesama orang islam itu, silahkan, saya tunggu ya,.

  Balas
 17. Assalamualaikum akhy
  trima ksh atas pencerahannya

  alhamdulilah sgt dimengerti skli yh
  akhy
  dan sya jga membca comment2 dr atas smpai bwah dari pertanyaan yg negatif smpai yg positif sy menyimak dgn baik
  dan anda jg sgt sopan skli dlm memberikan komentar,walaupun dr slh stu mereka ada yg memberikan kta ksr kpda akhy

  sya berharap akhy tdk mempermasalahkan org2 sprti itu untuk dijadikan sebuah perdebatan,kalau memang dia sdh diksh tau,ydh tdk ush dilanjutkan,lbh baik bgi sy akhy sebaiknya diam

  syukron
  smoga ini blog menjadi sebuah blog yg bermanfaat bgi stiap pembacanya

  salam dr sya
  yg sdg meniti jejak salafush shalih

  Wassalamualaikum

  Wa’alaikumussalamwarahmatullah,

  Alhamdulillah, nikmatnya meraih hidayah di atas manhaj salaf,

  Mudah2an banyak pembaca yang meraih hidayah tsb dan istiqamah di atasnya

  Balas
 18. Assalamualaikum Admin..
  Semoga rahmat alloh selalu melindungi anda..
  Saya juga berharap mas Yan bs memberikan bukti kalo memang ada dari salafi yg mengatakan kafir kpd org islam.

  Sebab selama sy baca blog2 yg benar2 salafi, blm ada sy temukan mrk megkafirkan org islam..

  Tp yg menuduh salafi suka mengkafirkan banyak. tuduhan tanpa bukti

  Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
  Betul sekali,. yang banyak itu cuma tuduhan, disuruh membuktikan mana salafi yang suka mengkafirkan orang lain, atau saya mudah mengkafirkan,. maka mereka tidak akan bisa membuktikannya,.

  Kalau kita malah bisa membuktikan kalau mereka sendiri justru yang sembarangan dalam mengkafirkan orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah rasul,.

  Balas
 19. Marilah kita senantiasa menjadikan islam itu benar2 rahmatan lil alamin. Ada beribu2 jalan meuju Allah..dan beribu2 pemahaman tentang Allah.

  Rasulullah berkata jalan menuju kebenaran itu HANYA SATU, tidak bermacam-macam jalan
  Rasulullah sudah menjelaskan jalan yang satu tersebut, seperti apa jalannya ? Silahkan baca di postingan ini

  Perbedaan pendapat terjadi karena adanya pemahaman setiap orang berbeda2. Jangankan sesama muslim bahkan dengan orang kafirpun kita diwajibkan menghormati.

  Iya, betul sekali, terjadinya perbedaan itu karena mengikuti pemahaman kelompoknya, dan tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat,
  Seandainya kaum muslimin mau mengikuti pemahaman para sahabat, maka tidak akan terjadi banyak perbedaan pendapat, karena para sahabat merupakan binaan langsung Rasulullah, sehingga dalam berislam akan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, karena mengikuti apa yg diajarkan oleh Rasulullah maka amalannya akan sesuai dgn contoh Rasulullah, bukan mengikuti pemahaman masing2 kelompok,
  Mengikuti pemahaman para sahabat itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, silahkan baca postingannya di sini

  Khilafiyah itu suatu hal yang wajar dan menjadikan khasanah ilmu dalam agama islam.

  Kalau khilafnya dengan Rasulullah, itu adalah musibah, bukan khasanah ilmu

  Silahkan berkeyakinan fanatik terhadap diri dan jangan fanatik dengan orang lain.

  Ga boleh fanatik kepada guru,ustadz,imam madzhab,habib,gus,ajengan,kyai..
  Tapi fanatiklah kepada nabi,

  Semua yang bersyahat ” Ashadualailahailallah wa ashaduanamuhamadarosulullah” adalah saudar kita. Semoga kita semua dirahmati Allah.

  Nah, buktikan konsekwensi dari syahadat tersebut, apa sih konsekwensi syahadat?
  Dengan paham konsekwensinya maka akan mendapatkan rahmat Allah,
  Silahkan baca tentang konsekwensi syahadat di postingan ini

  Balas
 20. saya adalah saksi, umat islam kebanyakan,

  ketika umur 37 baru mengenal sunnah,

  jelas sekali perubahan dalam kehidupan saya,

  benar-benar manhaj salaf adalah manhaj yang lurus, warisan dari Rasulullah,…

  diberkahi Allah subhanahu watala..

  bagi kawan2 kawan semoga diberikan hidayah seperti saya, dan kita semua diberikan taufik agar selalu istiqamah.

  Alhamdulillah

  Balas
 21. seru2 komen2 nya…. akhir kata wahabi tetaplah wahabi… ahlus sunnah wal jamaah tetaplajh ahlussunnah wal jamaah… jangan wahabi ngaku ahlus sunnah wal jamaah ya….

  Kalau yang mengamalkan ajaran nabi meninggalkan amalan2 yg tidak diajarkan nabi disebut sebagai wahabi, maka saya bangga dikatakan sebagai wahabi,

  Sharusnya yang mengaku sebagai ahlusunnah tapi amalannya jauh dari sunnah, koq merasa PEDE menyebut dirinya sebagai ahlusunnah walhamaah ?

  Paham tidak apa yang dimaksud sebagai ahlusunnah waljamaah?
  Kalau ingin tahu silahkan baca di postingan ini

  Balas
 22. SUBHANALLAH.ALHAMDULILLAH
  Semoga Allah menyelamatkan kita dri siksa nya.S semangaat untuk smua orang yg memperjuangkan Qur’an dan Sunnah.

  Balas
 23. Hey kelompok salafi ente mengaku ikut ajaran rasulullah, yg tdk prnah di ajarkan rasulullah itu bid’ah ente naik mobil naik motor.

  Mikir donk ente ceramah pkai buka laptop pkai pngeras suara emg rasulullah dakwah pkai yg kalian pkai saat ini.

  Mkir lho mkir.

  Apakah nabi itu diutus untuk menjelaskan cara mengunakan laptop,speaker,internet,mic,mobil,pesawat,..
  Bukan untuk itu nabi diutus,
  Nabi diutus untuk menjelaskan perkara AGAMA, maka hal2 baru yang merupakan perkara agama itu yang disebut sebagai bid’ah, adapun urusan dunia seperti laptop,mic,speaker,dll itu adalah perkara dunia yg mana ga ada istilah bid’ah menurut syariat, jadi boleh-boleh saja kita menggunakan hal tersebut

  Klo kelompok salafi tak pernah membid’ahkan kelompok lain artix kita sejalan.

  Hentikan kebiasaan anda dngan membid’ahkan kelompok lain.

  Salafi ga pernah membid’ah-bid’ahkan kelompok lain, karena bid’ah itu ga perlu dibid’ah-bid’ahkan, karena itu suatu yang otomatis, amalan yg tdk ada contohnya dari nabi itu adalah bid’ah,

  Balas
 24. Assalamualaikum,
  saya melihat cerita2 Syaikh Abdul Qodir Zaelani di blog lain banyak yang aneh2 dan berbau goib. cuma disini yang bener2 jelas..
  sangat bermanfaat.

  Wa’alaikumussalamwarahmatullah,

  Alhamdulillah

  Balas
 25. Terus terang saya semakin bingung dibuatnya,, mana yg benar mana yg salah,,ya Allah saya lieur,,

  naros atuh kang, nu bikin lieur nu mana,

  Balas
 26. Ya mbo kl komen pake dasar/dalil teman2 jgn pake emosi dan santunlah kl Anda merasa muslim.

  Semoga kita semua di beri hidayah.

  Jazakallah Khoir admin sdh menjelaskan slalu berdasar Kalam Ilahi dan sabda Rasulullah.

  Alhamdulillah,.
  Jazakumullahu khairan,.
  Aamiin

  Balas
 27. kalau orang salafi yang baru ngerti sareat alias baru tamat SD bahas pelajaran orang tarekat yang udah tamat SMP ya jelas nggak nyambung lah, SMP aja belum belajar mau cerita pelajaran SMP bagaimana logikanya?

  Makanya buruan lulus SD dulu, khatamin sareat sampeyan, baru masuk SMP belajar tarekat, di SMP pelajarannya makin aneh ada ilmu aritemetika, aljabar yang lebih rumit, integral.

  Justru ulamanya SUFI itu masih kalah sama anak TK atau anak SD yang masih suci pikirannya,

  Makanya orang yang belajar sufi banyak yag menjadi GILA, karena ajaran sufi itu mengacaukan AKALnya

  Lihat bagaimana pengakuan para ulama sufi, baca di sini

  Balas
 28. Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

  Wa’alaikumussalamwarahmatullahi wabarakatuh

  Afwan, saya menemukan banyak sekali bagian di dalam tulisan ini yang mirip dengan artikel di sini:
  tokohsufi.deleted/08/syekh-abdul-qadir-jaelani

  Dan apabila dilihat dari tanggal postingan, postingan di website sufi tersebut jauh lebih duluan daripada artikel di atas di page ini.

  Pertanyaan saya: apakah artikel tentang Syaikh Abdul Qadir Jailani di page mengambil atau meng-copy paste sebagian dari website sufi yang saya lampirkan di atas? atau page ini atau page sufi tersebut mengambil sumber rujukan yang sama?

  Saya sudah baca link di atas,sepertinya awal artikel dia adalah kisah yang sesuai versi sufi, lalu dia copas kisah yang benarnya sebagai pndahuluan untuk mengelabuhi pembaca, ini bisa dilihat mulai dari paragraf yang ini hingga akhir, itu cerita dusta atas nama Syaikh Abdul Qadir Jailani :

  Awal Kemasyhuran

  Al-Jaba’i berkata bahwa Syaikh Abdul Qadir al-Jaelani pernah berkata kepadanya, “Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya.

  Balas
 29. Assalamualaikum.
  Saya juga bingung belakangan di desa saya banyak imam mesjid atau orang yang biasa memimpin doa.

  Menyebut nama abdul qodir jailani dalam doanya padahal sebelumnya tidak pernah saya dengar begitu.

  Saya merasa janggal menuruti kata hati dan ingin tau siapa sebenarnya abdul qodir jailani.

  Hingga ketemu web/blog ini. Mudah2 an tulisan di web/blog ini menjadi jawaban yang terbaik dan yang benar supaya saya tidak mengikuti syirik serta selalu dalam lindungan dan petunjuk yang lurus di jalan Allah. Amin ya allah …

  Nah yang jadi pertanyaan saya, apa sebenarnya tujuan menyebut nama abdul qodir jailani dalam doa tersebut?

  Apakah saya berdosa jika mengaminkan doa jika ada nama abdul qodir jailaninya?

  Wa’alaikumussalamwarahmatullah,
  Mereka biasanya mengirim alfatehah untuk syaikh Abdul Qadir Jailani, ini bukanlah ajaran nabi,

  Terkadang mereka bertawassul kepada syaikh abdul qadir jailani agar dikabulkan doanya, padahal syaikh abdul qadir sudah meninggal, inilah letak kesyirikannya, menjadikan orang mati sebagai perantara dalam berdoa,

  Maka ga usah melakukan yang demikian

  Tentang tawassul kepada orang yang sudah meninggal dalilnya tidak ada yang SHAHIH, bisa dibaca ulasannya di sini

  Balas
 30. Ada hadits yang saya terjemahkan bebas intinya gini, ”

  Nabi Shallallahu alaihi wassalam mendoakan negeri yaman dan syam (suriah) kemudian orang2 najd berkata doakan juga orang2 najd,mengulang sampai 3 kali tapi nabi saw .

  hanya mendokan syam dan yaman , karena dari najd akan muncul fitnah (bahaya) bagi umat islam ,disitulah muhammad bin abdul wahab dilahirkan .

  hadits ini shohih dan benar ,yang tidak percaya ya lakum dinukum waliyadin

  Saya copaskan nih haditsnya

  اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَكَّتِنَا, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَفِيْ عِرَاقِنَا, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَرَدَّدَهَا ثَلاَثًا, كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: وَفِيْ عِرَاقِنَا, فَيُعْرِضُ عَنْهُ, فَقَالَ: بِهَا الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

  Wahai Allah berkahilah kami dalam Makkah kami, wahai Allah berkahilah kami dalam Madinah kami, wahai Allah berkahilah kami dalam Syam kami.

  Wahai Allah, berkahilah kami dalam sha’ kami dan berkahilah kami dalam mudd kami.

  Seorang bertanya, ”Wahai Rasulullah! Dalam Iraq kami.”

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpaling darinya dan mengulangi tiga kali.

  Namun tetap saja orang tersebut mengatakan, ”Dalam Iraq kami.”

  Nabi pun berpaling darinya seraya bersabda, ”Di sanalah kegoncangan dan fitnah dan di sana pula muncul tanduk setan.” (Sanad hadits ini shahih, sesuai syarat Bukhari-Muslim)

  Imam Muslim dalam Shahihnya 2905 meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari ayahnya, dia berkata, ”Saya mendengar ayahku Salim bin Abdullah bin Umar berkata:

  يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ عَنِ الْكَبِيْرَةِ, سَمِعْتُ أَبِيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيْئُ مِنْ هَا هُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ, مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

  Wahai penduduk Iraq! Alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar!

  Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, ”Saya mendengar Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, ’Sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini –beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur–, dari situlah muncul tanduk setan….’”

  Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa maksud ”arah timur” adalah Iraq sebagaimana dipahami oleh Salim bin Abdullah bin Umar.

  Read more https://aslibumiayu.net/10710-negeri-nejed-sumber-fitnah-dimanakah-letak-negeri-dua-tanduk-setan-tersebut.html

  Balas
 31. Yang wajib kita ikuti adalah para ahli dari agama ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat nya. Kemudian pertanyaan nya, kenapa sebagian kita lebih memilih untuk mengikuti selainnya?? sedangkan yang telah tersebut di atas adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan syurga dari Allah.

  Balas
 32. apa yg sesat dari tasawuf.
  arti kata tasawuf mensucikan diri.
  apakah mensucikan diri itu sesat??
  tujuan tasawuf itu untuk mendekatkan diri kepada allah sampai sedekat-dekatnya.
  apakah mendekatkan diri pada allah itu sesat??

  Jangan terkecoh dengan penamaan dan bagusnya penamaan,
  Untuk mengetahui borok-borok sufi silahkan baca postingan ini

  Untuk mengetahui penyesalan para ulama tasawuf silahkan baca postingan ini

  Celaan imam syafii kepada orang yang mempelajari tasawuf, silahkan baca di sini

  Balas
 33. Assalamu ‘alaikum wa rohmatullah wa barokatuh.
  Ijinkan saya membagikan artikel ini ya admin..
  Jazakallahu khair..

  wa’alaikumussalamwrhmtullhi wabarakatuh
  silhkn,.
  Jazakallaahu khairan

  Balas
 34. Ilmu yang sangat bermanfaat. Soalnya sekarang banyak sekali penyimpangan. Hal-hal yang mereka amalkan dan di yakini itu sebuah amalan ternyata tidak ada tuntunannya sama sekali.

  Balas

Silahkan tinggalkan komentar di sini